Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. HUKUK DAIRESI


10. Hukuk Dairesi 2008/15117 E., 2009/18459 K.

10. Hukuk Dairesi 2008/15117 E., 2009/18459 K.
ATİYE TERKDAVA İKAMESİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 185 ]
"İçtihat Metni"

Dava, davalı Kurumun yaşlılık aylığını durdurma işleminin iptali ile kesildiği tarihten itibaren ödenmeye devam edilmesi gerektiğinin tespitine, birikmiş alacağına mahsuben şimdilik 3.000,00 TL'nin ödeme tarihlerinden işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsili istemine ilişkindir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde tespitle ilgili isteğin kabulüne, parasal talebin ise atiye bırakılmasına karar vermiş

Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi A…

… B…

… tarafından hazırlanan rapor ile dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı 03.04.2008 tarihli oturumda, alacak davasını atiye terk ettiğini belirtmiş, davalı vekili aynı celse bu hususu mahkemenin takdirine bıraktığını belirtmiş ise de, 14.04.2008 tarihli dilekçesi ile "atiye terk" konusunda vekaletnamede yetkisinin bulunmadığını, kaldı ki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunununda böyle bir müessesenin bulunmadığını, davacının talebini Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre takip etmemesi halinde ise, Kurum lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 185/1 maddesine göre, Müddeaaleyhin rızası olmaksızın müddei davasını takipten sarfınazar edemez. Davacı, yargılama sırasında paraya ilişkin talebini atiye terkettiğini belirtmiş, davalı bu hususu mahkemenin takdirine bıraktığını belirtmiş ise de, daha sonra vekaletnamesinde bu hususta yetkisinin bulunmaması nedeniyle kabul etmediğini bildirmiştir. Bu durumda, mahkemece, davaya devam edilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 14.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu