Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. HUKUK DAIRESI


10. Hukuk Dairesi 2008/11425 E., 2009/15912 K.

10. Hukuk Dairesi 2008/11425 E., 2009/15912 K.
HACZEDİLEMEYECEK MALLARPRİMLERİN ÖDENMESİ

5018 S. KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU [ Geçici Madde 11 ]
5793 S. BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞ... [ Madde 37 ]
506 S. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) [ Madde 81 ]
6183 S. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN [ Madde 70 ]
"İçtihat Metni"

Davacı, Şanlıurfa Öğretmenevi Müdürlüğü'nün banka hesaplarına konulan haczin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Hatice Kamışlık tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davalı Kurum, 506 sayılı Yasanın 80. maddesi uyarınca Şanlıurfa Öğretmenevi Müdürlüğü'nün prim borçlarının tahsili için 6183 sayılı Yasa uyarınca icra takibi yapmış, 11.01.2008 tarihli haciz bildirisi ile, davacının Denizbank A.Ş.'deki banka hesaplarına haciz koymuştur. Mahkemece, 5018 sayılı Yasanın Geçici 11. maddesi uyarınca söz konusu hesaba haciz konulamayacağından bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davanın Yasal dayanağı olan 6183 sayılı Yasanın 70. maddesinde hangi malların haczedilemeyeceği hususu düzenlenmiştir. Anılan maddenin 1. bendinde "233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları ile hususi kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar" ın haczedilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'nun Geçici 11. maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmeleri ve fonların bütçeleri, ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer alır.

Bu Kanun kapsamında kamu idarelerinde kurulmuş döner sermaye işletmeleri 31.12.2007 tarihine kadar yeniden yapılandırılır.

Döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılıncaya kadar bunların bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Fonların muhasebesi de bu Kanunun öngördüğü muhasebe sistemine göre yürütülür." hükmü öngörülmüş olup, 06.08.2008 tarih ve 26959 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 24.07.2008 tarih ve 5793 sayılı Kanunun 37. maddesi ile birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan "31.12.2007" ibaresi "31/12/2010" olarak değiştirilmiştir.

Kural olarak yasalar yürürlükte oldukları zamanlarda meydana gelen olaylarda uygulanabileceğinden, mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular ile, davaya konusu haczin dayanağı olan icra takibinin yapıldığı tarihteki yasal düzenlemeler gözetilerek, Şanlıurfa Öğretmenevi Müdürlüğü'nün hukuki statüsü araştırılıp, kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmesi olup olmadığı tespit edilip, davaya konu hesaptaki paranın ne surette devlet malı olduğu açıklanarak, sonucuna göre haczinin mümkün olup olmayacağına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 20.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu