Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. HUKUK DAIRESI


10. Hukuk Dairesi 2007/996 E., 2007/19434 K.

10. Hukuk Dairesi 2007/996 E., 2007/19434 K.
HAKLI FESİHKIDEM TAZMİNATI

506 S. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) [ Madde 60 ]
506 S. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) [ Geçici Madde 81 ]
1479 S. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANL... [ Geçici Madde 14 ]
"İçtihat Metni"

Davacı, ayrıldığı işyerinden kıdem tazminatı alması için geçici 81. maddenin C-a bendi uyarınca SSK Başkanlığından kıdem tazminatına esas yazıyı almaya hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Kıdem tazminatını düzenleyen ve 4857 sayılı Yasa'nın 120. maddesinde yürürlükten kaldırılmadığı belirtilen 1475 sayılı Yasa'nın 14. maddesinin 5. bendine göre; iş sözleşmesinin, 506 sayılı Yasa'nın 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Yasa'nın geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi, haklı fesih sayılmış ve bu durumdaki kişilere kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmiştir. Anılan yasal düzenlemede, 506 sayılı Yasa'nın geçici 81. maddesinin (A), (B) veya (C) bentlerine göre bir ayrıma gidilmemiş olması nedeniyle; anılan Yasa'nın (C) bendi gereğince sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak, kendi istekleriyle iş akdinin feshedilmesi de, haklı fesih sebebi olarak kabul edilmelidir.

Davacı, haklı fesih sebebine dayalı olarak, işverenden talep edeceği kıdem tazminatı alacağına esas olmak üzere Kurum'a başvurarak, 1475 sayılı Yasa'nın 14. maddesinin 5. bendi uyarınca, geçerli prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresinin bildirilmesi isteğiyle Kurum'a başvurmuş; Kurum'ca bu talebinin reddedilmesi üzerine, işbu davayı açmıştır. Davacının, bu dava ile isteği, tahsis şartlarının varlığını tespit veya 506 sayılı Yasa'nın geçici 81. maddesine dayalı bir istek olmadığı halde, hukuki tavsifte hata edilerek, davanın reddine karar verilmiş olması, isabetsiz bulunmuştur. Mahkemece yapılacak iş; davacının prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini Kurum'dan sorup belirlemek ve talep tarihî itibariyle davacının prim Ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresinin, 1475 sayılı Yasa'nın 14. maddesinin 5. bendine göre kıdem tazminatı almaya esas olmak üzere tespite karar vermekten ibarettir. Mahkemece, aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 20.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu