Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI


10. Ceza Dairesi 2008/5464 E., 2008/5603 K.

10. Ceza Dairesi 2008/5464 E., 2008/5603 K.
ŞÜPHELİLERDEN BİR KISMININ İDDİANAMEDE YER VERİLMEMESİİDDİANAMENİN İADESİUYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇUYETERLİ ŞÜPHENİN VARLIĞI

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 309 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 170 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 171 ]
"İçtihat Metni"

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan şüpheliler A.Ş ve S. S hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 30.12.2007 gün ve 2007/197384 soruşturma, 2007/28740 esas, 2007/2159 iddianame sayılı iddianamesinin, 5271 sayılı CMK'nın 174. maddesi uyarınca iadesine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.01.2008 gün ve 2007/124 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itiraz üzerine, kararın yerinde görülerek itirazın reddine dair BAKIRKÖY 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 24.01.2008 gün ve 2008/17 değişik iş sayılı kararına karşı Yüksek Adalet Bakanlığı'nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 22.02.2008 gün ve 11647 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14.03.2008 gün ve 2008/55852 sayılı tebliğnamesi ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya ve ekleri incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma talebi ve tebliğnamede, " 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170/3. maddesinde iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanun'un 174/1. maddesinde ise iddianamenin hangi hâllerde iadesine karar verilmesinin belirtildiği, somut olayda Cumhuriyet başsavcılığınca yeterli şüphenin oluşması nedeniyle sanıklar hakkında kamu davasını açtığının anlaşılması karşısında, iade sebepleri arasında sayılmayan, ve her zaman soruşturma konusu olabilecek diğer failinin araştırılmamasını gerekçe göstererek iade kararına karşı, toplanan delillerin şüpheliler hakkında dava açılması için yeterli olduğu gözetilmeksizin itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilerek, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin anılan kararının bozulması istenmiştir.

Kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 24.01.2008 gün ve 2008/17 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'ın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ; aynı Kanun'un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, 07.04.2008 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu