Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI


10. Ceza Dairesi 2008/18087 E., 2009/8013 K.

10. Ceza Dairesi 2008/18087 E., 2009/8013 K.
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE BULUNDURMAUYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 188 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 191 ]
"İçtihat Metni"

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan sanıklar Bayram ve Nevzat, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanıklar Harun, H.Hasan, Aziz, Murat ve Ersin hakkında (Malatya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nce yapılan yargılama sonucu, 15.05.2008 tarihinde 2008/10 esas ve 2008/202 karar sayı ile; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tüm sanıkların mahkumiyetlerine, sanıklar Bayram ve Nevzat hakkında ayrıca kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin verilen hükümlerin sanıklar Bayram, Nevzat, H.Hasan, Aziz, Murat, Ersin ve müdafileri ile sanık Harun tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ret, düzeltilerek onama ve bozma isteyen tebliğnamesi ile 18.12.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Süresinden sonra sanık Harun tarafından yapılan temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Kanun'un 8/1 ve CMUK'nın 317. maddeleri uyarınca REDDİNE,

B- Sanıklar H.Hasan ve Aziz hakkında kurulan hükümlerin incelenmesi:

Yapılan yargılamaya, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanıkların ve müdafilerinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Sanıklar hakkında tayin edilen adli para cezalarının; 5083 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası (TL) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

2- TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulanırken, sanıkların bu haklan kullanmaktan yoksunluklarının "53. maddenin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi yönünden koşullu salıverilmelerine kadar, diğer bentler açısından ise, hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar" sürmesine karar verilerek, sözü edilen maddenin (2) ve (3) numaralı fıkralarına aykırılık oluşturulması,

Bozmayı gerektirdiğinden, hükümlerin CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, bu aykırılıkların yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

1- Sanıklar hakkındaki sonuç adli para cezasının ayrı ayrı 80 TL olarak değiştirilmesi,

2- TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümlerin hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerlerine ayrı ayrı "Sanıklar hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına" ibarelerinin yazılması,

Suretiyle, hükümlerin istem gibi DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

Suçun niteliği İle tutuklu kaldıkları süreler itibariyle sanıklar hakkındaki tahliye taleplerinin reddine,

C- Sanıklar Bayram ve Nevzat hakkında kurulan hükümlerin incelenmesi:

1- Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kurulan hükümlerle ilgili olarak;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:

a) Dosya kapsamına göre; sanık Bayram'ın suç konusu uyuşturucu madde ile yakalanmasından sonra beyanlarıyla, sanık Nevzat'a ait olup, diğer sanık H.Hasan'a ait büfede uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini ve sanık Nevzat'ın yakalanmasını sağladığı, sanık Nevzat'ın ise, üst ve ev aramasında herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmemesine rağmen, söz konusu uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul ederek ikrarı ile suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardımda bulunduğu anlaşılmakla; her iki sanık hakkında TCK'nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

b) Sanıklar hakkında tayin edilen adli para cezalarının; 5083 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası (TL) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

c) TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulanırken, sanıkların

bu haklan kullanmaktan yoksunluklarının w53. maddenin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi yönünden koşullu salıverilmelerine kadar, diğer bentler

açısından ise, hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar" sürmesine karar

verilerek, sözü edilen maddenin (2) ve (3) numaralı fıkralarına aykırılık oluşturulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıkların ve müdafilerinin temyiz İtirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükümlerin istem gibi BOZULMASINA, bozmanın niteliğine ve tutuklu kaldıkları süreler itibariyle sanıkların tahliyelerine, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü olmadıkları takdirde derhal salıverilmelerinin sağlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,

2- Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan kurulan hükümlerle ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre; suç konusu uyuşturucu maddelerin ele geçiriliş biçimi itibariyle, sanıkların; sübut bulan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu gizlemek ve bu suçun cezasından kurtulmak için; suça konu maddeleri kullanmak için bulundurduklarını belirttikleri, sanıkların uyuşturucu madde kullandıklarının teknik yöntemlerle de belirlenmediği gözetilmeden atılı suçlardan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkûmiyetlerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanıkların ve müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükümlerin istem gibi BOZULMASINA,

D- Sanık Ersin hakkında kurulan hükmün incelenmesi:

Sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin tanık Suat'ın soyut beyanları ve diğer sanık Bayram ile yaptığı içeriği tam olarak belirlenemeyen telefon görüşmelerinden başka mahkûmiyeti için yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden; atılı suçtan beraatı yerine yazılı gerekçe ile mahkûmiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün istem gibi BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre sanığın tahliyesine, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü olmadığı takdirde derhal salıverilmesinin sağlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,

E- Sanık Murat hakkında kurulan hükmün incelenmesi:

Sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin diğer sanık Bayram İle yaptığı içeriği tam olarak belirlenemeyen telefon görüşmelerinden başka mahkumiyeti için yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden; atılı suçtan beraati yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün istem gibi BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre sanığın tahliyesine, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü olmadığı takdirde derhal salıverilmesinin sağlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,

29.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu