Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI


10. Ceza Dairesi 2007/18940 E., 2009/8799 K.

10. Ceza Dairesi 2007/18940 E., 2009/8799 K.
ÇEK İPTALİ VE MENFİ TESPİT DAVASIKARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEKSANIĞIN SAVUNMASININ ALINMASI

7201 S. TEBLİGAT KANUNU [ Madde 35 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 195 ]
1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 225 ]
3167 S. ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİN... [ Madde 16 ]
"İçtihat Metni"

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Burak hakkında (İzmir Onsekizinci Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 12.07.2005 tarihinde 2004/1045 esas ve 2005/1369 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ret isteyen tebliğnamesi ile 25.10.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Gerekçeli kararın Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebliği geçersiz olduğundan, temyizin öğrenme üzerine ve süresinde olduğu kabul edilerek ve yapılan temyiz incelemesinde:

1-

Sanığın savunması alınmadan ya da 1412 sayılı CMUK'nın 225. maddesi (5271 sayılı CMK'nın 195. maddesi) uyarınca duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği açıklamasını içeren davetiye geçerli adresi araştırılıp yöntemine uygun olarak tebliğ edilmeden yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

2-

Sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde suça konu çek nedeniyle İzmir Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2005/299 esas sayılı dosyası ile menfi tespit davası açıldığını belirtmesi karşısında; ibraz tarihinden önce veya sonra şikayetçiye karşı açılan çek iptali ve menfi tespit davası sonucu verilen hükümlerin şikayetçi yönünden bağlayıcı olduğu dikkate alınarak, belirtilen dava dosyasının tarafları ve sonucu araştırılmak suretiyle sanığın hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

3-

Kabule göre;

a)

Adli para cezasının; 5083 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile hükümden sonra 01,01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun 04,04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararının 1, maddesi uyarınca belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

b)

Sanık hakkında tedbir kararı verilirken uygulanan yasa maddesinin gösterilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün CMUK'nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 07.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu