Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI


10. Ceza Dairesi 2007/18709 E., 2009/9104 K.

10. Ceza Dairesi 2007/18709 E., 2009/9104 K.
ÇEKİN KARŞILIĞININ REHİNLİ OLMASIKARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

3167 S. ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİN... [ Madde 16 ]
"İçtihat Metni"

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Nevin hakkında (İstanbul Ondördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)'nce yapılan yargılama sonucu, 25.07.2005 tarihinde 2004/633 esas ve 2005/1643 karar sayı ile kurulan beraat hükmünün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı lığ ı'nın onama isteyen tebliğnamesi ile 25.10.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Muhatap bankanın 03.06.2005 tarihli yazısına göre, suça konu 0842266 ve 0842373 seri numaralı çeklerin ibraz tarihlerinde hesap bakiyesinin müsait olduğu, ancak hesap sahibi sanık ile muhatap banka arasında bulunan borç ilişkisi nedeni ile hesapta bulunan meblağın muhatap bankaya rehinli durumda olduğu, rehin haricinde kalan miktar üzerinde de Kadıköy Beşinci İcra Mü-dürlüğümün 2004/1321 esas sayılı dosyasından gönderilen birinci haciz ih-barnamesi nedeniyle haciz bulunduğundan, çekler hakkında işlem yapılma-dığının anlaşılması karşısında; sanığın çek hesabı üzerinde bulunan rehin ve haciz işlemine ilişkin belge ve dosyaların getirtilerek, rehin ve haciz işlemlerinin hangi tarihte gerçekleştiği, suça konu çeklerin rehin ve haciz işlemlerinden önceki bir tarihte vadeli olarak düzenlenip düzenlenmediği, düzenlenmiş ise gerçek keşide tarihlerinin tespit edilip sonucuna göre hukuki durumun ve suç vasfının tayini gerekirken, eksik inceleme ile yazılı biçimde karar verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün (BOZULMASINA), 12.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu