Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI


10. Ceza Dairesi 2007/11815 E., 2007/12756 K.

10. Ceza Dairesi 2007/11815 E., 2007/12756 K.
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİUYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 3 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 61 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 188 ]
"İçtihat Metni"

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanıklar Nizam ve Nezir hakkında (Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi)'nce yapılan yargılama sonucunda, 22.02.2007 tarih ve 2006/189 esas, 2007/33 karar sayı ile mahkumiyet hükmü verildiği; hükmün sanıklar ve sanıklar müdafii tarafından temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hükmün onanması isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 03.09.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıklar müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteminin, hükmedilen cezanın süresine göre, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 8/1, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 318 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek dosya üzerinde inceleme yapılmıştır.

Yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı; aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı; vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı; eyleme uyan suç tipi ile artırma ve indirme nedenleri tartışılarak yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanıklar ve sanıklar müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Suç konusu uyuşturucu maddenin 6933 gram esrar olduğu, suçun işleniş biçimi ile sanıkların amacında, saikinde ve kastlarına dayalı kusurlarında bir ağırlık bulunmadığı gözetilmeden, 5237 sayılı TCK'nın 3/1. maddesinde öngörülen "orantılılık" ilkesine aykırı olarak, temel hapis ve gün para cezasının alt sınır çok aşılmak suretiyle tayin edilmesi,

Yasaya aykırı, sanıkların ve sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 06.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu