Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. HUKUK DAIRESI


1. Hukuk Dairesi 2009/5124 E., 2009/6043 K.

1. Hukuk Dairesi 2009/5124 E., 2009/6043 K.
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASIEKSİK HARÇ

492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 32 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 409 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, mirasbırakanı E... Y....'ın maliki bulunduğu taşınmazı muvazaalı olarak davalı torununa devrettiğini ileri sürüp tapu kaydının miras payı oranında iptali ile adına tescilini istemiştir.

Davalı, dava konusu taşınmazı bedeli karşılığında satın aldığını bildirip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, verilen kesin süre ve yapılan ihtara rağmen eksik harcın ikmal edilmediği gerekçesiyle Harçlar Kanunun 30,32 maddeleri ile HUMK'nun 409. maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi S... A....'ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacının miras bırakanının yapmış olduğu temliklerin muvazaalı ve mirasçıdan mal kaçırma amaçlı olduğu ileri sürülerek açılan dava sırasında keşfen taşınmazların değerlerinin belirlendiği, mahkemece belirlenen değer üzerinden gerekli nisbi harcın yatırılması konusunda 20.11.2008 tarihli ara kararı ile müeyyidesi de belirtilmek suretiyle davacı tarafa kesin süre verilerek duruşmanın 24.12.2008 tarihine ertelendiği ve harcın da ikmal edilmemesi sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, daha sonradan davacı vekili tarafından 21.1.2009 tarihinde davanın yenilenmesi bakımından verilen dilekçe üzerine mahkemece, 30.1.2009 tarihli ek karar ile yenileme talebinin de reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Hemen belirtilmelidir ki, 492 Sayılı Harçlar Yasasının 32. maddesine göre yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamaz şeklindeki yasal düzenlemede öngörülen " müteakip işlemler yapılamaz" hükmünde kastedilen davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi olmayıp işlemden kaldırılması olduğu açıktır.

Ne varki, verilen süre içenisinde eksik harcın tamamlanmaması sebebiyle doğrudan davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Oysa mahkemece, düşünülmesi gerekli olan husus 24.12.2008 tarihinde davanın müracaata bırakılması ve harçlar Yasasının 30. Maddesi dalaletiyle HUMK'nun 409. Maddesindede öngörülen 3 aylık sürenin beklenmesi ve bu müddet içerisinde harç ikmal edilmediği takdirde dosyanın re'sen ele alınarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinden ibarettir. Bu belirleme karşısında yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu söynemez.

Öyle ise, davacının temyiz itirazlarının kabublü ile yerel mahkemenin 30.1.2009 tarihli ek kararının ortadan kaldırılması ve 24.12.2008 tarih, 2007/287 esas 2008/595 sayılı kararının HUMK'nun 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA,alınan peşin hacrın temyiz edene geri verilmesine,27.5.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu