Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. HUKUK DAIRESI


1. Hukuk Dairesi 2009/3794 E., 2009/4596 K.

1. Hukuk Dairesi 2009/3794 E., 2009/4596 K.
HİLELİ TASARRUF

2981 S. İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UY... [ Madde 13 ]
2981 S. İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UY... [ Madde 22 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasında görülen davada;

Karar, .... tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi ...raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, yargılamanın durdurulmasına karar verilmiştir.

Dosya içeriğine ve toplanan delillere göre; çekişme konusu 33 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kayden davacıya ait olduğu, davalının taşınmazda kayıttan ve mülkiyetten kaynaklanan bir hakkının bulunmadığı ancak taşınmazı tasarruf ettiği anlaşılmaktadır.

Davalı savunmasından, çekişme konusu taşınmazın bir kısmının dava dışı S... K...'a davacı idarece tapu tahsis belgesi ile verildiğini ondan da kendisinin satın aldığını belirtmiş, mahkemece de bu savunmaya itibar edilerek 3290 Sayılı Yasanın 13.maddesi ile değişen 2981 Sayılı Yasanın 22.maddesi hükmü uyarınca durdurma kararı verilmiştir.

Oysa bir kimseye tapu tahsis belgesi verilebilmesi için 3290 Sayılı Yasa ile değişik 2981 Sayılı Yasanın 13.maddesinin a fıkrası uyarınca " kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın bağımsız bir bölümüne veyahut bir bölümü işyeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekir.Ancaık, bu şartlara haiz olan kişiye tapu tahsis belgesi verilebilir.O halde, yasanın 22.maddesinde de öngörülen durdurma kararından istifade etmesi gerekli olan kişinin doğrudan kendisine tapu tahsis belgesi verilen kişi olocağı, bundan edinenin ise böyle bir hakkının varlığının kabul edilemeyeceği tartışmasızdır.

Aksinin kabulünün ise hileli tasarrufların kaynağını teşkil edeceği ve yasanın öngördüğü şartları taşınmayanların yasadan yararlanmasına meydan vereceği tartışmasızdır.

Öte yandan tapu tahsis belgesi, sahibinhe ancar imar affı yasası hükümleri uyarınca imar ıslah palanları yapıldıktan sonra mülkiyetbelgesine çevrilmek üzere verilen ve sahibine kişisel hak tanıyan bir belge olup, bundan yararlanması gerekli kişinin de münhasına belge sahibi veya yasal mirasçıları olacağı gözetildiğinde yasada düzenlenen durdurma küararından yararlanması gereken kişinin de belge sahibi olacağında kuşku yoktur.

O halde davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir.Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK.'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 16.4.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu