Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. HUKUK DAIRESI


1. Hukuk Dairesi 2008/12742 E., 2009/1782 K.

1. Hukuk Dairesi 2008/12742 E., 2009/1782 K.
DAVA TAKİP YETKİSİDOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASITAPU İPTALİ VE TESCİLTEREKE TEMSİLCİSİ

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 640 ]
4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 28 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 409 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasında görülen davada ;

Davacılar, mirasbırakanın 147 parsel sayılı taşınmazdaki 1/2 payını davalı oğlu Recep'e satış suretiyle temlik ettiğini, ancak yapılan işlemin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu İleri sürüp, tapu iptali ve mirasbırakan adına tescil isteğinde bulunmuşlar, 16.12.2004 tarihli dilekçeyle davalı Recep'in dava açıldıktan sonra davayı sonuçsuz bırakmak amaçlı ve muvazaalı olarak çekişmeli payı Metin'e devrettiğini belirtip, Metin'in davaya dahil edilmesini istemişler, bilahare taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince karar verilmesini talep etmişlerdir.

Davalı Recep, çekişme konusu taşınmazın temlikinin gerçek satış olduğunu belirtip, davanın reddini savunmuş, bilahare taraflar arasında düzenlenen anlaşma protokolüne göre işlem yapılmasını istemiştir.

Dahili davalı Metin, tarafların anlaştıklarını ve buna göre işlem yapılmasını istediğini beyan etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne dair önceden verilen kararın Daire'ce "davaya katılmayan ortakların olurlarının alınması ya da miras şirketine Medeni Kanun'un 640. maddesi uyarınca atanacak temsilci aracılığıyla davanın sürdürülmesi, kabule göre de Türk Medeni Kanunu'nun 28. maddesi gereğince ölümle şahsiyetin son bulacağı gözetilerek tüm mirasçılar adına mirasçı I ık belgesindeki payları oranında tescile karar verilmesi'' gereğine değinilerek bozulması üzerine bozmaya uyulmuş, yeniden yapılan yargılama sonucunda muvazaa iddiası sabit görülerek davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı Recep vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; tetkik hakiminin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin olup, mahkemece hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda mirasbırakanın terekesine temsilci atanmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hemen belirtilmelidir ki, tereke adına (Türk Medeni Kanunu'nun 640. maddesi uyarınca) temsilci atandığına göre, davanın sürdürülmesinin onun veya vekil kıldığı avukatı huzuru ile gerçekleştirileceği tartışmasızdır. Oysa, 16.10.2008 tarihli oturumda tereke temsilcisi oturuma iştirak etmemiştir. Kaldı ki, tereke temsilcisi atandığına göre, sıfatı bulunmayan tereke ortaklarından bir veya birkaçının davayı takip etmiş olmaları neticeye etkili değildir.

Hal böyle olunca, HUMK'nın 409. maddesi hükmü uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, işin esası yönünden hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

Davalı Recep vekilinin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK'nın 428. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 12.02.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu