Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. HUKUK DAIRESI


1. Hukuk Dairesi 2008/12738 E., 2009/1786 K.

1. Hukuk Dairesi 2008/12738 E., 2009/1786 K.
HARÇTAPU İPTALİ VE TESCİL

5737 S. VAKIFLAR KANUNU [ Madde 77 ]
492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 30 ]
492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 32 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, 2171 ada 7 parsel sayılı taşınmazın WH.... M... ve A... K... Vakıflarından" icareli olup, Hacer adına kayıtlı iken, mutasarrıfının gaip kişilerden olması sebebiyle Vakıflar İdaresi'nin taraf olmadığı dava sonucunda hükmen gaiplik ve Hazine adına tescile karar verilmiş olduğunu, oysa 5737 sayılı Yasa gereğince taşınmazın mahlulen vakfına intikal edeceğini ileri sürüp, tapu iptali İle mahlulen vakfı adına tescilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, mutasarrıfın gaip olması nedeniyle taşınmazın kanun gereği mahlulen vakfına intikal ettiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; tetkik hakiminin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

Dava, tapu İptali ve tescil İsteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hemen belirtilmelidir ki, harca tabi nitelik taşıyan bir davanın açıldığının kabul edilebilmesi için, başvurma ve nispi harcın alınması gerekeceği tartışmasızdır.

Davacı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü olup, harca tabi olduğunda da kuşku yoktur.

Her ne kadar 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 77. maddesinde "...tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır" hükmüne yer verilmiş İse de, anılan hükmün yargı harçlarını kapsamadığı Hukuk Genel Kurulu'nun 24.12.2008 tarih ve 2008/18-777 esas, 2008/788 sayılı kararı ile sabittir.

Oysa somut olayda, dava açan davacı idareden, gerek başvuru, gerekse nispi harç tahsil edilmemiştir. Harç ikmali saglanmaksızın davanın devamına ve yargılamanın sürdürülmesine 492 sayılı Harçlar Yasası'nın 30. ve 32. maddeleri hükmü gereğince yasal olanak yoktur.

Hal böyle olunca, gerek başvurma harcı, gerekse nispi harcın tahsil edilmesi ve bu gerek ifa olunduğu takdirde davaya devam edilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek işin esası bakımından hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 12.02.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu