Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI


1. Ceza Dairesi 2009/2848 E., 2009/4198 K.

1. Ceza Dairesi 2009/2848 E., 2009/4198 K.
BİR SUÇUN DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA ÖLDÜRMEBİR SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ÖLDÜRMETAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİTASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 82 ]
"İçtihat Metni"

Belgini başka bir suçu hazırlamak, delillerini ortadan kaldırmak maksadıyla ve tasarlayarak öldürmekten, yağmaya teşebbüsten ve hırsızlıktan sanıklar İsa ile Adil'in bozma üzerine yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (Ankara Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 17.06.2008 gün ve 99/148 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık Adil müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş ve hüküm kısmen re'sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C. Başsavcı lığ ı'ndan tebliğ-name ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1)

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen

17.04.2007 gün ve 2007/1-32-97 sayılı kararı uyarınca, Haziran 2005 tari

hinden önce işlenen suçlarda, her suç yönünden ayrı ayrı yapılan de

ğerlendirme sonucu, her suçla ilgili lehe yasa ve buna göre her suçun sonuç

cezası belirlendikten sonra, 765 sayılı TCK'nın 68-77. maddelerindeki ilkelere

göre cezaların toplanmasına ilişkin kararın infaz aşamasında verilmesi müm

kün görülmüştür.

2)

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar İsa ve Adil'in

suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde

suçların niteliği tayin kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş,

incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isa

betsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Adil müdafiinin eksik incelemeye ve

sübutun bulunmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının

reddine,

Ancak,

a) Sanıklar hakkında öldürme ve şantaj suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Dosya içeriğinden; lüks yaşama arzusu içinde olan sanıklar İsa ve Adil'in, tam bir fikir ve eylem birliği içinde, yaptıkları plan dahilinde, önceden tanıdıkları ve zengin olduğunu düşündükleri mağdur Harun'dan yüklü miktarda fidye almak için ablası maktule Belgin'i evinden bir akrabalarının trafik kazası geçirdiğini söyleyip kandırarak, önceden kiraladıkları araca bindirip, Ankara çevre yolu Mamak köprüsü civarında tenha bir yere götürdükleri, burada her iki sanığın birlikte Belgin'i boğarak öldürdükleri, eşyalarını yaktıkları, çan-tasından parasını hırsızladıkları ve cesedi kömür tozlarının altına gömdükleri, akabinde mağdura telefon edip, kendilerine terör örgütü süsü vererek, kaçırdıkları ve öldürdükleri maktule ablasını geri vermek için bir trilyon lira para istedikleri, mağdurun durumu kolluk kuvvetlerine bildirmesi üzerine, yapılan operasyon sonucu yakalandıkları, maktulenin evinde görevli tanık Metin'in 05.06.2000 tarihli tutanak ile sanıkları teşhis ettiği ve bilahare kömürlükte başı dışarıda olan cesede ulaşıldığı;

Dairemizin bozma ilamlarına konu olan 25.10.2002 gün ve 156-306 sayılı, 08.07.2005 gün ve 133-175 sayılı ve 09.10.2006 gün ve 291-431 sayılı mahkumiyet hükümlerinde, takdiri indirim maddesinin gerekçeleri gösterilerek uygulanmadığı, Dairemizin 2003/42 karar sayılı ve 21.01.2004 günlü, 2006/2463 karar sayılı ve 07.06.2006 günlü, 2008/484 karar sayılı ve 30.01.2008 günlü bozma ilamlarında bu durumun kabul gördüğünün açıkça belirtildiği, suçların ikrar dışındaki kanıtlarla ortaya çıktığı anlaşıldığı halde, sanıkların ikrarı ve bozma üzerine yapılan 17.06.2008 günlü duruşmadaki iyi halleri gerekçe gösterilerek, bozma kararlarındaki kabulleri etkisiz hale getirecek, mahkemenin önceki hükümlerindeki gerekçesiyle çelişecek şekilde sanıkların kişilik özellikleri ve suçun işleniş şekilleri gözardı edilerek takdiren indirim uygulanması suretiyle eksik ceza tayini;

B) Sanıklar hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlerin incelemesinde;

Sanıklar İsa ve Adil hakkında maktuleye yönelik olan ve 765 sayılı TCK'nın 491/ilk maddesi kapsamında kalan hırsızlık suçundan açılan kamu davalarında zamanaşımı süresinin dolduğu gözetilmeden, davaların ortadan kaldırılması yerine yargılamaya devam edilerek mahkumiyet kararı verilmesi;

Yasaya aykırı, sanık Adil müdafii ile müdahil vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmekle, kısmen re'sen de temyize tabi hükümlerin tebiiğnameye aykırı olarak (BOZULMASINA), 06.07.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu