Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI


1. Ceza Dairesi 2009/2063 E., 2009/4128 K.

1. Ceza Dairesi 2009/2063 E., 2009/4128 K.
KASTEN YARALAMALEHE KANUN UYGULAMASIÖLÜME SEBEBİYET VERECEK ŞEKİLDE KASTENTAKSİRLE ADAM ÖLDÜRMEYARALAMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 29 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 86 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 87 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 452 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 51 ]
"İçtihat Metni"

Müessir fiil sonucu NaiHn ölümüne sebebiyet vermekten sanık Recep'in bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin (Bursa Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 23.06.2008 gün ve 18/185 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yasal savunmaya vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; gayrıresmi birlikte yaşadığı tanık Sezgin'le arabada oturan maktule doğru bakmakta olan sanığa, maktulün, neden baktığını sorması üzerine aralarında tartışma çıktığı ve birbirlerine küfür ettikleri, tanık Sezgin'in maktulü alarak arabaya getirmesine rağmen maktulün, araçtan sopa alarak vurması üzerine sanığın, üzerindeki bıçakla maktulün sağ uyluk kısmına bir kez vurduğu, kronik kalp hastalığı bulunan maktulün olayın travması, eforu ve stresinin mevcut kalp hastalığını akut hale geçirmesiyle gelişen solunum ve dolaşım durmasından öldüğü olay arasında illiyet bağı bulunduğu, alınan raporda mevcut bıçak yarasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği ve kişinin yaşamını tehlikeye sokmayacağının bildirildiği olayda;

Maktuldeki bıçak yaralanmasının 5237 sayılı Yasa'nın 86/1. maddesi kapsamında olduğunun anlaşılması karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı Yasa'nın 86/l-3e yollamasıyla, 87/4, 29, 62. maddeleriyle 765 sayılı Yasa'nın 452/2, 51/1 ve 59. maddelerinin yargı denetimine olanak verecek biçimde uygulanması, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması gerektiği halde, yazılı gerekçeyle taksirle ölüme neden olma suçundan hüküm kurulması,

Yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün teblignamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), karşı temyiz bulunmadığından CMUK'nm 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın gözönüne alınmasına, 01.07.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu