Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY CEZA GENEL KURULU (KYB)

Ceza Genel Kurulu         2021/6802 E.  ,  2021/11210 K.KUMAR OYNAMADAN DISIPILIN CEZASI IÇIN MENFAAT KARŞILIĞINDA OLMASI GEREKTIĞICEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) ZİYARETÇİ KABULÜNDEN YOKSUN BIRAKMA
"İçtihat Metni"Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan S. A. ceza infaz kurumuna yasak eşya sokmak, bulundurmak eylemi nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/3-g maddesi uyarınca 11 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına, hükümlü H. G. kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak eylemi nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 43/2-f maddesi uyarınca 1 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 20/09/2019 tarihli ve 2019/2005 sayılı kararına yönelik şikâyetin reddi ile söz konusu cezaların onaylanmasına ilişkin Alanya İnfaz Hâkimliğinin 01/11/2019 tarihli ve 2019/2406 esas, 2019/2635 karar sayılı kararına yönelik hükümlü Serkan Aktulum tarafından yapılan itirazın reddine dair Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/01/2020 tarihli ve 2019/1671 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre,1-Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 01.12.2014 tarihli 2014/22045 esas, 2014/20591 karar sayılı ilâmında, "...5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 43/2-f bendinde "kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak." şeklinde düzenlendiği, söz konusu düzenlemede, kumar ve benzeri oyun oynamak veya oynatmak şeklindeki eylemin menfaat karşılığında olması gerektiği hususunda bir ibarenin bulunmadığı, söz konusu uygulamanın kurumun düzenini bozabileceği gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş.... ve yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin reddine" şeklinde belirtildiği üzere, hükümlü H. G. iskambil kağıtlarını havalandırma bahçesine attığını, iskambil kağıtlarının kendisine ait olmadığını beyan etmesine rağmen şikayetinin Alanya İnfaz Hakimliğinin 01/11/2019 tarihli 2019/2406 esas, 2019/2635 karar sayılı kararı ile reddedildiği anlaşılmakla, somut olayda hükümlünün kumar ve benzeri oyun oynamak veya oynatmak şeklindeki eyleminin menfaat karşılığında olduğuna dair dosyada mevcut delil olmadığı gözetilmeden, hükümlü H. yönünden şikayetin kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi sebebiyle, Alanya İnfaz Hâkimliğinin 01/11/2019 tarihli ve 2019/2406 esas, 2019/2635 karar sayılı kararında,
2-14/09/2019 tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan kısmi arama sonucunda görevlilerce "...4 adet kantinde satılan çatal, kaşık v.b. nesnelerden bozma kesici aletin yapılıp amaç dışı kullanıldığı, 2 adet kantinde satılan ucu kesik meyve bıçağının amacı dışında kullanıldığına..." dair tutanak tutulduğu, ancak Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi "Koğuş, oda ve eklentilerinde, her hükümlü için kantinden temin edilmek şartıyla bir adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre uzunluğunda bıçak, plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal, yemek ve çay kaşığı, 0.50 mm. kalınlığında iki adet metal yemek tabağı ve ikişer adet cam su bardağı ile çay bardağı ve tabağı bulundurulabilir." şeklinde olduğu, bu nedenle kantinden temin edilmiş, ucu kesik bıçakların kullanılabileceği anlaşılmakla; hükümlü S. hakkında disiplin cezasını gerektirecek eylemin unsurları oluşmadığı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi nedeniyle Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/01/2020 tarihli ve 2019/1671 değişik iş sayılı kararında,
3-4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 6/3. maddesinde yer alan, “İnfaz hakimi, inceleme sonunda şikayeti yerinde görmezse reddine; yerinde görürse, yapılan işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir.” şeklindeki düzenleme karşısında, hükümlü tarafından yapılan şikayetin sadece reddine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, ayrıca onaylanmasına karar verildiği cihetle, hükümlü Hasan yönünden Alanya İnfaz Hâkimliğinin 01/11/2019 tarihli ve 2019/2406 esas, 2019/2635 karar sayılı kararında, hükümlü S. yönünden ise Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/01/2020 tarihli ve 2019/1671 değişik iş sayılı kararında isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararların bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 29/12/2020 gün ve 94660652-105-07-8127-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hükümlü H. G. kumar ve benzeri oyunları oynadığına ya da oynattığına dair savunmasının aksine delil bulunmaması, hükümlü S.A. kantinden temin edilmiş ucu kesik bıçakları kullanması şeklindeki eyleminin disiplin cezasını gerektirecek nitelikte olmaması nedeniyle kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Alanya İnfaz Hâkimliğinin 01/11/2019 tarihli ve 2019/2406 esas, 2019/2635 karar sayılı kararı ile Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/01/2020 tarihli ve 2019/1671 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25/06/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu