Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI (KYB)


9. Ceza Dairesi 2011/9424 E., 2011/28682 K.

9. Ceza Dairesi 2011/9424 E., 2011/28682 K.
5237 TCK.YA GÖRE LEHE ALEYHE DEĞERLENDİRME YAPILMADAN HÜKÜM KURULMUŞ
"İçtihat Metni"

Mala zarar verme suçundan sanık K... S...'nun, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 516/ilk, 522/1, 51/1, 59/2, 81/1-3. maddeleri gereğince 3 ay 23 gün hapis ve 46,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/09/2008 tarihli ve 2005/697 esas, 2008/608 sayılı kararı ile ilgili olarak;

Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 10/09/2008 tarihli kararı müteakip, dosyanın ele alınarak, suçun işlendiği 22/04/2001 tarihi ile kararın kesinleştirildiği 16/10/2009 tarihi arasında dava zamanaşımı süresinin dolmuş olduğundan bahisle kamu davasının ortadan kaldırılmasına dair aynı Mahkemece verilen 09/11/2009 tarihli ve 2005/697 esas, 2008/608 sayılı ek kararın hukuken yok hükmünde olduğu düşünülerek yapılan incelemede,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Zaman bakımından uygulama" başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasında "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur." hükmü ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 9/3. maddesinde yer alan, "Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir." hükmü karşısında, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerinin karşılaştırılmak suretiyle hangisinin lehe olduğu hususunda denetime elverişli bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 19.07.2011 gün ve 2011/9241-39366 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.08.2011 gün ve 2011/258367 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10.09.2008 tarih, 2005/697 esas ve 2008/608 sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 17.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu