Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI (KYB)


9. Ceza Dairesi 2011/9413 E., 2011/28681 K.

9. Ceza Dairesi 2011/9413 E., 2011/28681 K.
İNFAZ-SEÇENEK YAPTIRIM İNFAZI DEĞİŞTİRİLECEK ŞEKİLDE EK KARAR VERİLEMEZ
"İçtihat Metni"

Mala zarar vermek suçundan sanık B... B...'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 37, 152/1-a, 31/2, 62. maddesi uyarınca 5 ay hapis cezası ile, yine mala zarar vermek suçundan sanık F... Ç...'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 37, 152/1-a, 31/3, 62. maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun'un 50/3, 50/1-b maddeleri gereğince sanıklar hakkındaki hapis cezalarının oluşan zararın tazmin yoluyla tamamen giderilmesi seçenek yaptırımına çevrilmesine dair Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/04/2008 tarihli ve 2007/259 esas, 2008/192 sayılı kararının Yargıtay 9. Ceza dairesinin 28/10/2010 tarihli ve 2008/21930 esas, 2010/11177 sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesini müteakip, infazı sırasında;

1-) Sanık B... B... açısından, anılan kararda, zararın tazmin suretiyle giderilmesi seçenek yaptırımına çevrilmiş olmasına rağmen tazmin bedelinin açık şekilde gösterilmediği bu sebeple infazda oluşan tereddüdün giderilmesine ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca 11/04/2011 tarih ve 2011/377 sayılı yazı ile yapılan talebin, hükümlü tarafından mala zarar verme eylemine konu kapının eski hale getirilmesi suretiyle infaz edilmesi gerekeceğinden bahisle bir bedel belirlenmesine yer olmadığına dair Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/05/2011 tarihli ve 2011/187 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Düzce Ağır Ceza Mahkemesinin 08/06/2011 tarihli ve 2011/483 değişik iş sayılı kararı ile,

2-) Sanık F... Ç... açısından, anılan kararda zararın tazmin suretiyle giderilmesi seçenek yaptırımına çevrilmiş olmasına rağmen tazmin bedelinin açık şekilde gösterilmediği bu sebeple infazda oluşan tereddüdün giderilmesine ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca 30/03/2011 tarih ve 2011/374 sayılı yazı ile yapılan talebin, hükümlü tarafından mala zarar verme eylemine konu kapının eski hale getirilmesi suretiyle infaz edilmesi gerekeceğinden bahisle bir bedel belirlenmesine yer olmadığına dair Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 11.04.2011 tarihli ve 2011/132 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Seçenekli yaptırımlarda uygulanacak rejime ilişkin, 26131 sayılı Ceza infaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün, "Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın miktarı, mahkemece kararda belirtilmemiş ise, 5275 sayılı Kanunun 98 inci maddesine göre Cumhuriyet Savcısının talebi ile uğranılan zararın tespiti mahkemeden istenir" şeklindeki 51/3-b maddesi karşısında,

"Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar" başlıklı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, "Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi'" şeklindeki 50/1-b maddesindeki seçenek yaptırımlardan "oluşan zararın tazmin yoluyla giderilmesine" ilişkin seçenek yaptırımın adı geçen sanıklar için belirlenmesinden sonra, infaz aşamasında tazmin bedeli konusunda meydana gelen duraksama ve tereddüdün söz konusu infazın hangi bedel üzerinden yapılacağının belirlenmesi suretiyle giderilmesi yolunda karar verilmesi gerekirken, aynen infaz edilmek suretiyle tazmin edilmesinin gerekeceğinden bahisle ve seçenek yaptırımın türünü değiştirecek nitelikte karar verildiğinin anlaşılması karşısında;

Sanık B... B... yönünden, itirazın kabulü yerine, Düzce Ağır Ceza Mahkemesinin 08/06/2011 tarihli ve 2011/483 değişik iş sayılı kararı ile yazılı şekilde reddine karar verilmesinde,

Sanık F... Ç... yönünden yapılan infazda duraksamanın giderilmesi yolundaki talebin kabulü yerine, Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/05/2011 tarihli ve 2011/132 değişik iş sayılı kararı ile reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 14.07.2011 gün ve 2011/9206-38900 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09.08.2011 gün ve 2011/255813 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nin 08.06.2011 tarih ve 2011/483 değişik iş sayılı kararı ile Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 11.04.2011 tarih ve 2011/132 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 17.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu