Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI (KYB)


9. Ceza Dairesi 2011/5182 E., 2011/3465 K.

9. Ceza Dairesi 2011/5182 E., 2011/3465 K.
MEKTUBA EL KOYMA-TEKİRDAĞ-CEZAEVİ İDARESİNİN TAKDİRİ - 5275 CGİHK 68/3
"İçtihat Metni"

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü K... G...'e gönderilen bir adet taahhütlü mektuba 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 68/3, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 91/3. maddeleri uyarınca el konulmasına ilişkin, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 27/07/2010 tarihli ve 2010/290 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Tekirdağ İnfaz Hakimliğinin 18/08/2010 tarihli ve 2010/615 sayılı kararına karşı vaki itiraz üzerine, itirazın kabulüne ve anılan kararın kaldırılmasına ilişkin Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/09/2010 tarihli ve 2010/1083 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Tüm dosya kapsamına göre, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü K... G... adına, Kandıra 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan E... K... tarafından gönderilen mektuptaki ifadelerin, 19/12/2000 tarihinde yapılan ve hayata dönüş operasyonu olarak bilinen müdahalenin nedeni olan açlık grevi ile ölüm orucu eylemlerini yüceltici ifade ve ibarelerin örgüt dayanışmasını artıncı, örgütün amacı doğrultusunda eylem gerçekleştirenleri ve gerçekleştirilen eylemleri övücü, yüceltici içerik taşıması sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 68/3. maddesi gereğince ilgilisine verilmemesine dair kurul kararına yapılan itirazı reddine dair Tekirdağ İnfaz Hakimliğinin 18/08/2010 tarihli ve 2010/615 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 15.02.2011 gün ve 1677/9222 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08.04.2011 gün ve 110015 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.09.2010 tarih ve 2010/1083 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu