Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI (KYB)


9. Ceza Dairesi 2011/3435 E., 2011/2702 K.

9. Ceza Dairesi 2011/3435 E., 2011/2702 K.
5237 sayılı TCK 301/4 maddesi gereğince soruşturma yapılmasının Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu.
"İçtihat Metni"

Devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçundan şüpheli A... B... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 09/08/2010 tarihli ve 2010/11529-9796 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına karşı yapılan itirazın kabulüne, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına ilişkin mercii İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca verilen 04/10/2010 tarihli ve 2010/1649 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre; şüphelinin işlediği iddia olunan devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçundan soruşturma yapılabilmesinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin 4. fıkrası gereğince Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün B.03.0.CİG.0.00.00.07-106-03-351- 2010/1508 sayılı dosyasında yapılan inceleme sonucunda 08/07/2010 tarihli olur ile soruşturma izni verilmediği, dolayısıyla soruşturma şartının gerçekleşmediği cihetle, itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 20.01.2011 gün ve 2010/861/5042 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 17.02.2011 gün ve 2011/84835 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın 04.10.2010 tarih ve 2010/1649 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 05.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu