Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI (KYB)


9. Ceza Dairesi 2009/17126 E., 2010/4283 K.

9. Ceza Dairesi 2009/17126 E., 2010/4283 K.
"İçtihat Metni"

İş yerinin faaliyete geçmesini bildirmemek suretiyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 108 maddesine aykırılıktan H.... Ecza Deposu Tic. A.Ş. hakkında anılan Kanun'un 105. maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü'nün 07/12/2007 tarihli ve 27633 sayılı kararı ile uygulanan 844 yeni Türk lirası idarî para cezasına, adı geçen şirket vekili Avukat A.. M.. tarafından vukubulan itirazın kısmen kabulü ile idari para cezasının 406 yeni Türk lirası olarak belirlenmesine dair B... 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 27/06/2008 tarihli ve 2008/797 değişik iş sayılı kararına karşı vukubulan itirazın reddine ilişkin B... 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/09/2008 tarihli ve 2008/934 değişik iş sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, vukubulan yargılamanın yenilenmesi talebinin kısmen kabulü ile idari para cezasının 591 Türk lirası olarak belirlenmesine ilişkin B... 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/04/2009 tarihli ve 2008/797 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü'nün 07/12/2007 tarihli ve 27633 sayılı kararı ile uygulanan 844 yeni Türk lirası idari para cezasına itiraz üzerine, mahkemece hakkında idari yaptırım kararı verilen H... Ecza Deposu Tic. A.ş. yerine dosyaya intikal eden S... Beyaz Eşya Tic. Ltd. Şti. hakkında uygulanan idari para cezası incelenmek suretiyle karar verildiğinden bahisle yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüne karar verilmiş ise de; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311. maddesinde yargılamanın hükümlü lehine yenilenmesi sebepleri, 314. maddesinde ise hükümlü veya sanığın aleyhine yargılamanın yenilenmesi kanun yoluna hangi hallerde başvurulabileceğinin belirtildiği; bu şartlardan ortak olanı hükme esas alınan bir belgenin sahte olması gerektiği nazara alındığında, hükme esas alınan ve S... Beyaz Eşya Tic. Ltd. Şti. ile ilgili dosyaya eklenen belgelerin sahte olmadığı, bu belgelerin dosyaya emsal kararlarla birlikte sunulduğu, dolayısıyla sahte bir belgenin varlığından söz edilemeyeceğinden yargılamanın yenilenmesi şartlarının gerçekleşmediğinin gözetilmemesinde,

2- Kabahatli hakkında B.... 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 27/06/2008 tarihli ve 2008/797 değişik iş sayılı kararı ile hükmedilen 406 yeni Türk lirası idari para cezasının kabahatli lehine kazanılmış hak oluşturduğu gözetilmeden, yargılamanın yenilenmesi yoluyla kabahatli aleyhine olarak fazla ceza tayin edilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 03.09.2009 gün ve 49021 sayılı kanunun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24.09.2009 gün ve 209828 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen 23.03.2010 tarih ve 2010/33-58 sayılı kararında da belirtildiği gibi; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca verilen idari yaptırım kararlarına karşı anılan Kanunun 27 ve 29. maddelerinde öngörülen başvuru ve itiraz kanun yolları dışında olağanüstü bir kanun yolunun öngörülmemiş olduğu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun sistematiği dışında ayrı bir kanun yolları rejimi kabul eden Kabahatler Kanunu bakımından Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesinde olağanüstü bir kanun yolu olarak öngörülen kanun yararına bozma yoluna gidilemeyeceği anlaşıldığından tebliğnamedeki bozma isteği yerinde görülmemiş olup istemin REDDİNE, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu