Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI (KYB)


9. Ceza Dairesi 2009/13555 E., 2009/10453 K.

9. Ceza Dairesi 2009/13555 E., 2009/10453 K.
"İçtihat Metni"

Görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından sanık Y... C..'nin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265/1, 43/1, 31/2, 50/1-a, 152/1-a, 31/2, 50/1-a maddeleri gereğince 2.240 yeni Türk lirası ve 3. 600 yeni Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı Kanun'un 23/3. maddesi gereğince sanığın 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına dair Samsun Çocuk Mahkemesinin 07.11.2008 tarihli ve 2007/89 esas, 2008/488 sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, 5395 sayılı Kanun'un 5560 sayılı Kanun'la değişik 23/1. maddesi gereğince, haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen çocuklar açısından denetim süresinin 3 yıl olması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde sanığın 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 28.05.2009 gün ve 29815 sayılı Kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23.06.2009 gün ve 153825 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, S... Çocuk Mahkemesinin 07.11.2008 tarih ve 2007/89-2008/488 sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre uygulama yapılarak ve karar içeriğine göre sanığın denetim süresine tabi tutulması yerine, denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması ibaresinin maddi hatadan kaynaklandığı kabul edilerek; sanık hakkında tayin olunan 5 yıllık denetim süresinin 3 yıla indirilmesine, kararın diğer kısımlarının aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu