Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 9. CEZA DAIRESI (KYB)


9. Ceza Dairesi 2009/12049 E., 2009/10447 K.

9. Ceza Dairesi 2009/12049 E., 2009/10447 K.
"İçtihat Metni"

Mala zarar verme suçundan sanık A... K..'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 52/1-a, 31/3, 62/1. maddeleri gereğince 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı maddenin 8. fıkrası uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına ilişkin, Fatsa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/03/2008 tarihli ve 2007/26 esas, 2008/68 sayılı kararı ile ilgili olarak;

Kayden 14/11/1990 doğumlu olup, suç tarihi olan 26/06/2007 tarihinde 15-18 yaş grubunda olan sanık hakkında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8 ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23. maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde 3 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulması gerektiği gözetilmeden, aleyhine olacak şekilde bu sürenin 5 yıl olarak belirlenmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 11.05.2009 gün ve 27784 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 01.06.2009 gün ve 130039 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, F... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.03.2008 tarih ve 2007/26-2008/68 sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre uygulama yapılarak hükmedilen denetim süresinin 3 yıla indirilmesine, kararın diğer kısımlarının aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu