Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)

8. Ceza Dairesi         2021/5203 E.  ,  2022/11427 K.TEMEL CEZA ALT SINIRDAN BELIRLENDIKTEN SONRA NITELIKLI HAL NEDENIYLE YAPILAN ARTIRIMIN EN ÜST HADDEN YAPILMASININ BOZMAYI GEREKTIRDIĞI YÖNÜNDEKI ILAMTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62
"İçtihat Metni"İştirak halinde ceza infaz kurumundan kaçmak suçundan sanık Ö. Y.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 292/1, 292/3, 293/1 ve 62/1. maddeleri gereğince 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair İzmir 20. Sulh Ceza Mahkemesinin 25/04/2013 tarihli ve 2011/92 esas, 2013/324 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak; Dosya kapsamına göre; 1-İzmir 20. Sulh Ceza Mahkemesinin 25/04/2013 tarihli kararının dosyanın diğer sanığı olan F. Y. tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 09/12/2013 tarihli ve 2013/12470 esas, 2013/15482 sayılı ilamıyla "Sanık hakkında TCK'nın 292/1. maddesi gereğince temel ceza alt sınırdan belirlendiği ve maddenin 3. fıkrasında "verilecek cezanın bir katına kadar arttırılacağı" hüküm altına alındığı halde, suçun birden fazla hükümlü tarafından birlikte işlenmesi nedeniyle anılan maddenin 3. fıkrası gereğince ceza arttırılırken arttırım oranının sabit ve tek bir oran kabulüyle yasal ve yeterli gerekçe de gösterilmeden en üst sınırdan artırım yapılması..." şeklinde gerekçe ile bozulmasına karar verildiğinin anlaşılması karşısında, somut olayda bulundukları açık ceza infaz kurumundan diğer sanık ile birlikte firar eden sanık hakkında, 5237 sayılı Kanun'un 292/1. maddesi uyarınca temel cezasının alt sınırdan belirlenmesini müteakip, yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeksizin, artırım oranının sabit ve tek bir oran kabul edilerek, aynı Kanun'un 292/3. maddesi gereğince en üst sınırdan artırım yapılmak suretiyle ceza tayininde, Kabule göre de; 2-Dosya içerisinde yer alan kolluk tarafından tutulan 22/11/2010 tarihli tutanağa nazaran, firar eylemini gerçekleştirmesini müteakip, etkin pişmanlık göstermek suretiyle kendiliğinden teslim olmayan ve kolluk tarafından yakalandığı anlaşılan sanık hakkında, uygulama yeri olmadığı halde, tayin olunan cezasından 5237 sayılı Kanun'un 293. maddesi uyarınca indirim yapılmak suretiyle, eksik ceza tayininde, İsabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14.01.2021 gün ve 2020-18458 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05.02.2021 gün ve KYB - 2021/11183 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi. TÜRK MİLLETİ ADINA
Gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Hükümlü Ö. Y. hakkında temel ceza asgari hadden tayin edilmesine karşın, yasal gerekçe gösterilmeden TCK.nın 292/3. maddesi gereğince uygulama yapılırken en üst hadden arttırım yapılması, 2- 22.11.2010 tarihli tutanağa ve hükümlünün savunmasına göre firar ettikten sonra yakalanmasına karşın teslim olduğundan bahisle TCK.nın 293. maddesi gereğince indirim yapılarak eksik ceza tayini, Yasaya aykırı, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden İzmir 20. Sulh Ceza Mahkemesinin 25.04.2013 gün ve 2011/92 Esas 2013/324 sayılı kararının (bir numaralı bozma nedenine göre TCK.nın 292/3.maddesinde cezanın, 1 katına kadar artırılacağının belirtilmesi nedeniyle artırım oranının mahkemece takdir edilmesi gerektiğinden) CMK.nın 309/4-b maddesi gereğince BOZULMASINA, mahkemece bozma gereği yeniden yapılacak yargılama sonucunda, sanık hakkında önceki hükümde belirlenmiş cezadan daha ağır olmamak üzere, yeniden bir hüküm verilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 04.07.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu