Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)

8. Ceza Dairesi         2021/3893 E.  ,  2022/11428 K.SERI MUHAKEME USULÜNCE MAHKEMENIN SUÇ NITELENDIRMESI YAPAMAYACAĞI ANCAK KANUNCA SIYALAN HALLERDE TALEPNAMENIN IADESINE KARAR VERILEBILECEĞI YÖNÜNDE ILAM
"İçtihat Metni"Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan şüpheli H. Ö. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda, Of Cumhuriyet Başsavcılığınca seri muhakeme usulüne göre düzenlenen 30/06/2020 tarihli ve 2020/66 soruşturma, 2020/271 Esas, 2020/26 sayılı talepnamenin, eylemin sübutu halinde resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı bu durumda da suçun seri muhakeme usulüne tabi olmadığı gerekçesi ile hüküm kurma isteminin reddi ile soruşturmanın genel hükümlere göre yapılması gerektiğinden bahisle iadesine dair Of Asliye Ceza Mahkemesinin 30/06/2020 tarihli ve 2020/346 Esas, 2020/195 sayılı kararını kapsayan dosya ile ilgili olarak; Dosya kapsamına göre, Of Asliye Ceza Mahkemesinin 30/06/2020 tarihli kararı ile Of Cumhuriyet Başsavcılığınca seri muhakeme usulüne göre düzenlenen 30/06/2020 tarihli talepnamesinde belirtilen eylemin resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı bu durumda da suçun seri muhakeme usulüne tabi olmadığı gerekçesi ile hüküm kurma isteminin reddi ile soruşturmanın genel hükümlere göre yapılması gerektiğinden bahisle iadesine karar verilmiş ise de, şüpheli H. Ö.'in işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma yapılmasını engellemek için başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı anlaşıldığından, eylemin başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle iftira suçunu oluşturduğu kaldı ki suçun hukuki nitelendirilmesinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ait olduğu ve bu nitelemeye göre seri muhakeme kapsamında kalan eylemden dolayı mahkemenin ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250/9. maddesindeki“Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinledikten sonra üçüncü fıkradaki şartların gerçekleştiği ve eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirtilen yaptırım doğrultusunda hüküm kurar; aksi takdirde talebi reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Mazaretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılır.” maddedeki şartların oluşması halinde iade kararı verebileceği cihetle, Mahkemesince talepname uyarınca hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca Of Asliye Ceza Mahkemesinin 30.06.2020 tarihli ve 2020/346 Esas, 2020/195 sayılı kararının bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 07.12.2020 gün ve KYB/2020-13948 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.
./..
TÜRK MİLLETİ ADINA
Gereği görüşülüp düşünüldü: Of Asliye Ceza Mahkemesinin 30.06.2020 tarihli kararı ile Of Cumhuriyet Başsavcılığınca seri muhakeme usulüne göre düzenlenen 30.06.2020 tarihli talepnamesinde belirtilen eylemin resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı bu durumda da suçun seri muhakeme usulüne tabi olmadığı gerekçesi ile hüküm kurma isteminin reddi ile soruşturmanın genel hükümlere göre yapılması gerektiğinden bahisle iadesine karar verilmiş ise de, Somut olayda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalanan şüpheli H. Ö.’in işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma yapılmasını engellemek için oğlu olan mağdurun kimlik bilgilerini vermesi nedeniyle nedeniyle bir kısım tutanakların mağdur adına düzenlendiği anlaşılmakla, eyleminin bir bütün halinde 5237 sayılı TCK'nın 268/1. maddesi yollamasıyla 267/1. maddesinde tanımlanan başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunu oluşturacağı ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısınca yapılan bu hukuki nitelendirmeye göre seri muhakeme kapsamında kalan eylemden dolayı mahkemenin ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250/9. maddesindeki “Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinledikten sonra üçüncü fıkradaki şartların gerçekleştiği ve eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirtilen yaptırım doğrultusunda hüküm kurar; aksi takdirde talebi reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Mazaretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılır.” maddedeki şartların oluşması halinde iade kararı verebileceği cihetle, Mahkemesince talepname uyarınca hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi, Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Of Asliye Ceza Mahkemesinin 30.06.2020 tarihli ve 2020/346 Esas, 2020/195 sayılı kararının CMK. nın 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 04.07.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu