Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)

8. Ceza Dairesi         2021/15156 E.  ,  2023/3393 K.SUÇ KONUSU OLMAYIP BIZATIHI SUÇ OLUŞTURAN EŞYANIN MÜSADERESINE SULH CEZA HAKIMLIĞI TARAFINDAN KARAR VERILIR.TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) TÜRK CEZA KANUNU (TCK)
"İçtihat Metni"Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, 13.12.2020 tarihli kararı ile meçhul şüpheli hakkında parada sahtecilik suçundan, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, kararın itiraz edilmeksizin 14.12.2020 tarihinde kesinleştiği, suç eşyası sahte paranın müsaderesi için Konya Asliye Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına karar verildiği; Konya 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.02.2021 tarihli kararıyla suç eşyasının müsaderesi talebinin reddedildiği ve karara karşı yapılan itiraz üzerine Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/212 sayılı D. İş kararıyla itirazın kabulü ile kararın kaldırılmasına kesin olarak karar verildiği anlaşılmıştır. Adalet Bakanlığının, 5271 sayılı Kanun’un 309 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca 04.06.2021 tarih ve 2021/8138 sayılı evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 23.06.2021 tarih ve KYB-2021/75359 sayılı Tebliğnamesi ile dava dosyası Daireye gönderilmekle, gereği düşünüldü:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 23.06.2021 tarih ve KYB-2021/75359 sayılı kanun yararına bozma isteminin; "..Dosya kapsamına göre, şüpheli Ç. AVM firmasının Selçuklu Konya adresindeki şubesinin yetkililerin, Akbank T.A.Ş (Konya Nakit Operasyon Merkezi)'ne teslim etmiş olduğu adli emanetin 2020/6703 sırasında kayıtlı 100,00 Türk lirası banknotun sahteliğinden şüphelenildiğinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma neticesinde yeterli şüphe oluşmadığından bahisle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, Adlî Emanette kayıtlı banknotun müsaderesinin talep edilmesi üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 259. maddesi uyarınca suç konusu olmayıp sadece müsadereye tabi bulunan eşyanın müsaderesi ile ilgili talebin Asliye Ceza Mahkeemsinin görev alanına girmediğinden bahisle reddine ilişkin Konya 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/02/2021 tarihli kararına karşı yapılan itirazın mercii tarafından kabulüne karar verilmiş ise de; 5271 sayılı Kanun'un 259. maddesinde suç konusu olmayıp sadece müsadereye tabi bulunan eşyanın müsaderesine sulh ceza hâkimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verileceğinin belirtildiği, somut olayda, müsadereye konu sahte paranın 5237 sayılı Kanun'un 54/4. maddesi uyarınca üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı bizzat suç oluşturan eşya olduğu ve somut olayda suç işlenmesinde kullanılmadığı nazara alındığında, suç konusu olmayıp kendisi bizzat suç oluşturan eşya olduğu cihetle, 5271 sayılı Kanun'un 259. maddesi uyarınca Sulh Ceza Hâkimi tarafından duruşma yapılmaksızın müsadere kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” şeklindeki gerekçeye dayandığı anlaşılmıştır.
1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 54 üncü maddesinin birinci fıkrası "İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur." ve 5271 sayılı Kanun'un "Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi" başlıklı 259 uncu maddesi "Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tâbi bulunan eşyanın müsaderesine sulh ceza hâkimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir." şeklindedir.2. Soruşturmaya konu parada sahtecilik suçu nedeniyle meçhul şüpheli hakkında atılı suçu işlediğine veya suç işleme kastı ile hareket ettiğine dair yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığından kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması alım ve satımı bizzat suç oluşturan sahte paranın suçun işlenmesinde kullanılmadığı ancak sahte paranın bizatihi suç eşyası olduğu bu nedenle 5271 sayılı Kanun'un 259 uncu maddesi gereğince duruşma açılmaksızın Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, Konya 11. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazın Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddi yerine kabulüne karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür.
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin KABULÜNE,2. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.03.2021 tarihli ve 2021/212 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı Kanun’un 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği, oy birliğiyle KANUN YARARINA BOZULMASINA, 5271 sayılı Kanun’un 309 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli işlemin yapılması için dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 17.05.2023 tarihinde karar verildi.

UYAP Entegrasyonu