Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)

8. Ceza Dairesi         2020/1483 E.  ,  2021/14992 K.TEKERRÜRE ESAS ALINAN ILAM KESINLEŞMEDEN IKINCI SUÇ IŞLENMIŞ . TEKERRÜR OLMAZ. TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 52
"İçtihat Metni"YARGITAY İLAMI
Esas No : 2020/1483Karar No : 2021/14992Tebliğname No : KYB - 2020/22857
Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan sanık İ. A.'in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 245/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 3 yıl hapis ve 600,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, hakkında hükmolunan hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına dair İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 27/09/2019 tarihli ve 2018/160 esas, 2019/1319 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak; İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesinin anılan dosyasında suç tarihinin 04/01/2016 olduğu, tekerrüre esas alınan Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2016 tarihli ve 2016/272 Esas, 2016/454 sayılı kararının suç tarihinden sonra 02/03/2017 tarihinde kesinleşmiş olduğu anlaşılmakla, 5237 sayılı Kanun’un 58/1. maddesinde yer alan “Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. ” şeklindeki düzenleme gereğince, sanığın sabıka kaydındaki söz konusu ilâmın tekerrüre esas olamayacağı, sanığın adlî sicil kayında tekerrüre esas alınabilecek surette başkaca bir mahkûmiyet kaydının da bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12/02/2020 gün ve 2019/20249 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19/02/2020 gün ve KYB/2020-22857 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize tevdii kılınmakla incelendi.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Gereği görüşülüp düşünüldü: Hükümlü İ. A. hakkında tekerrüre esas alınan ilamın suç tarihinden sonra kesinleşmesi ve başkaca tekerrüre esas adli sicil kaydı bulunmaması nedeniyle, TCK.nın 58. maddesinin uygulanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeden hükümlü hakkında hükmedilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi, Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 27.09.2019 ./..
S/2Esas No : 2020/1483Karar No : 2021/14992
tarih, 2018/160 Esas-2019/1319 Karar sayılı hükmünün 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesinin 4. fıkrasının “d” bendi gereğince BOZULMASINA, hükümden TCK.nın 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılmasına, hükümdeki diğer hususların aynen korunmasına, infazın bu şekilde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 31.05.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu