Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2011/9820 E., 2011/6168 K.

8. Ceza Dairesi 2011/9820 E., 2011/6168 K.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıMüsaderede "aleyhe değiştirmeme"ilkesinden söz edilemeyeceğiSuçta kullanılan silahın müsaderesi
"İçtihat Metni"

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan sanık S…

… A…

…'un 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun l70/1-c, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, adli emanetin 2005/51 sırasına kayıtlı tabancanın ordu malı olduğu anlaşıldığından Erzin Garnizon Komutanlığına iadesine dair (ERZİN) Asliye Ceza Mahkemesinin 09.04.2009 tarihli ve 2009/23 esas, 2009/81 sayılı kararını kapsayan dosyasıyla ilgili olarak;

Sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 170/1-c maddesi uyarınca verilen 6 ay hapis cezasından, aynı Kanun'un 62. maddesine göre takdiri indirim uygulanması gerekirken, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunmayan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi gereğince indirim yapılmasında isabet görülmemiş ise de, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olunması karşısında, bu husus kanun yararına bozma incelemesine konu edilmemiştir.

Ancak; sanığın suçta kullandığı adli emanetin 2005/51 sırasına kayıtlı Yavuz 16 Regard marka tabancanın bedeli mukabili sanık tarafından satın alınan zati silah olup, Jandarma Genel Komutanlığına ait birlik kadro silahlarından olmadığının anlaşılması karşısında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54/1. maddesi gereğince müsaderesine hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şeklide karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 03.05.2011 gün ve 24670 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 14.06.2011 gün ve KYB/2011-196628 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın suçta kullandığı adli emanetin 2005/51 sırasında kayıtlı Yavuz 16 Regard marka tabancanın, Jandarma Genel Komutanlığının 26.03.2010 tarihli yazı içeriğine göre, bedeli karşılığı sanık tarafından satın alınan şahsi tabanca olup, Jandarma Genel Komutanlığına ait birlik kadro silahlarından olmadığının anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK.nun 54/1. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi yerine yazılı şekilde Erzin Garnizon Komutanlığına iadesine karar verilmesi, kanuna aykırı olmakla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 03.05.2011 günlü yazılarına izafeten Yargıtay C.Başsavcılığının 14.06.2011 tarih ve 2011/196628 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren ihbarname içeriği yerinde görülmekle, Erzin Asliye Ceza Mahkemesinin temyiz edilmeksizin kesinleşen 09.04.2009 gün, 2009/23 esas, 2009/81 sayılı kararının CMK.nun 309/4-d maddesi uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre kararın düzeltilmesi mümkün olmakla hüküm fıkrasında yer alan "Adli emanetin 2005/51 sırasında kayıtlı tabancanın ordu malı olduğu anlaşıldığından karar kesinleştiğinde Erzin Jandarma Komutanlığına iadesine" ibaresinin çıkarılmasına ve Ceza Genel Kurulunun 25.09.2006 gün 198/199 sayılı kararında belirtildiği üzere müsaderede "aleyhe değiştirmeme" ilkesinden söz edilmeyeceği için hükme "Adli emanetin 2005/51 sırasında kayıtlı tabancanın suçta kullanıldığı anlaşılmakla 5237 sayılı TCK.nun 54/1. maddesi uyarınca müsaderesine" ibaresinin ilavesi suretiyle hükmün sair kısımlarının aynen korunmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 11.07.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu