Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2011/7027 E., 2011/5473 K.

8. Ceza Dairesi 2011/7027 E., 2011/5473 K.
Ruhsat süresi dolan tabanca ve eklerinin müsadene edilmesi talebinin, şüpheli hakkında iddianame tanzim edilmesi gerekçesiyle reddi
"İçtihat Metni"

Silah bulundurma ruhsat süresinin dolması sebebiyle ruhsatı iptal edilen M…

… K…

… hakkında Kartal Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 19.01.2011 tarihli ve 2011/1122 soruşturma, 2011/1006 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı müteakip, adli emanetin 2011/403 sırasına kayıtlı bulunan tabanca ve eklerinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 256/1 ve 257/1. maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilmesi talebi üzerine, şüpheli hakkında iddianame ile kamu davası açılması gerektiğinden bahisle müsadere talebinin reddine dair Kartal 7. Sulh Ceza Mahkemesinin 20.01.2011 tarihli ve 2011/85 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, (KARTAL) 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.01.2011 tarih ve 2011/230 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak:

6136 sayılı Kanun ve bu Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca bulundurma ruhsatlı tabancanın zoralımına yönelik taleplerle ilgili kararların, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 257. maddesi uyarınca duruşma açılarak verilmesi ve verilecek kararın temyiz kanun yoluna tabi olması, müsadere talebi ile ilgili olarak şüpheli hakkında iddianame tanzim edilmesini gerektirmediği, Cumhuriyet Başsavcılığınca müzekkere ile yapılan talep üzerine mahkemesince duruşma açılarak, ilgili tarafların duruşmaya davet edilmesi suretiyle müsadere hususunda bir karar verilebileceği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26.03.20011 gün ve 15922 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 10.05.2011 gün ve KYB/2011-160341 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Valilik makamının iptal kararı üzerine silah ruhsatını yenileme veya devir işleminin yapılmadığı olayda, iptal edilen ruhsat sahibi hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş olması karşısında, suç konusu olmayıp müsadereye tabii bulunan eşyanın müsaderesi için şüphelisi bulunmadığından iddianame düzenlenmesi olanaksız olup yazılan istem yazısı üzerine mahkemece gereğinin yapılması zorunlu olduğu halde itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay C.Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.01.2011 gün, 2011/230 D.İş sayılı kararın CMK.nun 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine 23.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu