Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2011/14076 E., 2011/16161 K.

8. Ceza Dairesi 2011/14076 E., 2011/16161 K.
DÖNER BIÇAĞI 6136 15-1 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ - 5252 SAYILI KANUNUN SUÇ TARİHİNE GÖRE PARA CEZASI 450 TL. OLMASI GEREKİR.
"İçtihat Metni"

Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, tasıma veya bulundurma suçundan sanık S... T...'un, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 15/1, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 52. maddeleri uyarınca 6 ay hapis ve 500,00 yeni Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının 5237 sayılı Kanun'un 51. maddesi uyarınca ertelenmesine dair (KÜÇÜKÇEKMECE) 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 15/05/2008 tarihli ve 2008/111 esas, 2008/435 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

1- Sanığın eylemi mahkemesince 6136 sayılı Kanun'un 15/1. maddesi kapsamında değerlendirilerek ceza verilmiş ise de, dosya kapsamında bulunan 02/08/2007 tarihli ve BLS-2007/12001 sayılı ekspertiz raporuna göre, sanığın üzerinde ele geçirilen bıçağın, 6136 sayılı Kanun'un 4. maddesinde belirtilen yasak niteliğini haiz bıçaklardan olmadığının belirtilmiş olması ve mahkemece sanığın üzerinde ele geçirilen döner bıçağının, maksat dışı kullanılmak için bulundurulduğunun kabul edilmiş olması karşısında, eylemin anılan Kanun'un 4/3. maddesi delaletiyle aynı Kanun'un 15. maddesi son fıkrası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, keza son fıkrada yer alan "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." biçimindeki hükmün sanık lehine olduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde,

2- 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu'nun 5/2. maddesinde yer alan "Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, (...) alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispî nitelikteki adli para cezaları hakkında uygulanmaz." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 6136 sayılı Kanun'un 15/1. maddesinde öngörülen para cezası miktarının 450,00 yeni Türk lirası olduğu gözetilmeden, sanığın aleyhine olacak şekilde 5728 sayılı Kanun'la değişik 15/1. maddeye göre para cezasının hesaplanarak fazla ceza tayin olunmasında, isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12.08.2011 gün ve 42744 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 27.09.2011 gün ve KYB-2011/266773 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı Ekspertiz raporuna göre, sanıkta yakalanan döner bıçağının 6136 sayılı Yasanın 4. maddesinde tanımlanan yasak nitelikteki bıçaklardan olmadığının belirlenmesi karşısında, suç tarihinde yürürlükte olmayan ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğü giren 5728 sayılı Yasanın 158. maddesi ile 6136 sayılı Yasanın 15. maddesine eklenen son fıkra ile sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 15.05.2008 gün, 2008/111 esas, 2008/435 sayılı kararının CMK.nun 309/4-d maddesi uyarınca (BOZULMASINA),sanığın üzerinde taşıdığı döner bıçağının 6136 sayılı Yasanın 4. maddesinde tanımlanan yasak nitelikte bıçaklardan olmadığı anlaşılmakla sanığın atılı suçtan beraatine; emanetin 2007/2138 sırasında kayıtlı eşyanın bizatihi suç teşkil etmediğinden sanığa iadesine; müteakip işlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 15.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu