Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2011/10465 E., 2011/10337 K.

8. Ceza Dairesi 2011/10465 E., 2011/10337 K.
6136 SİLAH 5252 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNE GÖRE ESKİ YASADAKİ PARA CEZASI LEHEDİR- PARA CEZASI GÜN ÜZERİNDE BIRAKILAMAZ
"İçtihat Metni"

Ruhsatsız silâh bulundurmak suçundan sanık M... Y...'ın, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 13/1, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi gereğince 10 ay hapis ve 25 gün adlî para cezası ile cezalandırılmasına dair (FATİH) 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.11.2010 tarihli ve 2005/2116 esas, 2010/1057 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre;

1- Suç tarihinin 20.10.2005 tarihi olmasına göre, 6136 sayılı Kanun'un 13/1. maddesinin 5728 sayılı Kanun'un 156. maddesiyle değiştirilmeden önceki hâline göre sanığın 450,00 yeni Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılması yerine, yazılı şekilde ceza tayininde,

2- Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan sanık hakkında belirlenen 25 gün adlî para cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 52/2. maddesi uyarınca günlüğü en az yirmi ve en fazla yüz Türk lirası üzerinden adlî para cezasına çevrilmeden para cezasının gün üzerinde bırakılmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12.05.2011 gün ve 27118 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 21.06.2011 gün ve KYB-2011/203606 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 5/2. maddesinde yer alan "Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır." şeklindeki düzenleme uyarınca suç tarihinde yürürlükte bulunan 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesi uyarınca temel adli para cezasının 450 TL olduğu gözetilmeden, sanığın aleyhine olacak şekilde suç tarihinde yürürlükte olmayan ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile değişik 13/1. ve TCK.nun 62. madde ve fıkraları uyarınca 25 gün adli para cezası tayini isabetsiz olduğundan,

2- Sanık hakkında belirlenen gün adli para cezasının TCK.nun 52/2. maddesi uyarınca günlüğü en az yirmi en fazla yüz TL'den paraya çevrilmesi gerektiği gözetilmeden para cezasının gün üzerinde bırakılması yasaya aykırı,

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay C.Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.11.2010 tarih ve 2005/2116 esas, 2010/1057 sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca (BOZULMASINA), hükümden adli para cezasına ilişkin bölümler çıkarılarak 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesi uyarınca hapis cezası yanında sanığın 450 lira, TCK.nun 62 maddesi uygulanması sonucu 375 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, diğer hususların aynen muhafazasına ve kararın bu şekilde infazına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 29.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu