Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2010/3010 E., 2010/9713 K.

8. Ceza Dairesi 2010/3010 E., 2010/9713 K.
6136 SİLAH-KÖY KORUCUSU - SİLAH RUHSATI İPTAL EDİLMİŞSE SİLAHIN MÜSADERESİ GEREKİR
"İçtihat Metni"

6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından sanıklar E... Y..., H... Y..., K... Y..., Ö... Y... ve S... G...'ün, unsurları oluşmayan suçtan dolayı beraatlerine ve silahların ruhsat sahiplerine iadesine dair (MALAZGİRT) Asliye Ceza Mahkemesinin 11.11.1998 tarihli ve 1995/80 esas, 1998/85 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Tüm dosya kapsamına göre,

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'un geçici 9. maddesindeki "(...) (1) 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre, mülki amirlerce gönüllü korucu olarak tespit edilen kişiler ile halen geçici köy korucusu olarak görev yapanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde ellerinde bulundurdukları tabanca, makineli tabanca veya hafif makineli tüfek sınıfından silahları mülki makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz ve isteyenlere yukarıda belirtilen tabanca ve tüfek sınıfından birer adet olmak üzere ve harçsız olarak menşelerine bakılmaksızın valilerce taşıma veya bulundurma ruhsatı düzenlenebilir. Bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, veraset yoluyla intikal dışında devir veya hibe edilemez, satılamaz, gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulunca toplatılmasına karar verilebilir. Gönüllü korucu ve geçici köy koruculuğu görevine son verilenlerin ruhsatları iptal edilebilir. Ruhsatları iptal edilen veya toplatılmasına karar verilen silahlar, Devlet malı sayılarak mülki makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığına teslim edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin ve Kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduran veya taşıyan gönüllü korucu ve geçici köy korucuları hakkında bu fiillerden dolayı takibat yapılmaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilemez ve kanuni neticeleri ortadan kalkar. Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler, bu uygulamaya dair diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir." hükmüne göre karar tarihinde suça konu silahların ruhsatsız oldukları ve ruhsat yenileme işlemlerinin de yapılmadığının anlaşılması karşısında mahkemece müsadere kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26.1.2010 gün ve 3801 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 15.2.2010 gün ve KYB/2010-23274 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanıklar H... Y... ve K... Y... hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan dava açılmadığı ve herhangi bir karar da verilmediği anlaşılmakla Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının isteminin sanıklar H... Y... ve K... Y... yönünden oybirliğiyle (REDDİNE),

2- Sanıklar E... Y..., Ö... Y... ve S... G... hakkında kurulan hükme yönelik kanun yararına bozma talebine ilişkin yapılan incelemede;

Geçici köy korucusu olan sanıklara ait ve ruhsata bağlanmaları mümkün olmayan dava konusu kaleşnikof marka tüfeklerin 765 sayılı TCK'nun 36/2. madde ve fıkrası uyarınca müsaderelerine karar verilmesi gerekirken ruhsat sahiplerine iadesi ve gereğinin takdir ve ifası için idareye teslimine karar verilmesi isabetsiz olduğundan,

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay C.Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden Malazgirt Asliye Ceza Mahkemesinin 11.11.1998 tarih ve 1995/80 esas 1998/85 karar sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca (BOZULMASINA), hükümden "Emanetin 1995/43 ve 45 sıralarında kayıtlı silahların ruhsat sahiplerine iadesine, gereğinin takdir ve ifası için idareye teslimine" ilişkin bölüm çıkarılarak yerine "Adli emanete kayıtlı Z 57820, ZU 13811998, FE 5987 M seri numaralı kaleşnikof marka tüfekler ve eklerinin 765 sayılı TCK'nun 36/2. madde ve fıkrası uyarınca müsaderesine" dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 1.7.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu