Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2009/8075 E., 2009/11181 K.

8. Ceza Dairesi 2009/8075 E., 2009/11181 K.
"İçtihat Metni"

Bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma ve bulundurma suçundan sanık M... K......'nun, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 15. maddesi uyarınca 6 ay hapis ve 25 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, 25 gün adli para cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 52. maddesi uyarınca 500 yeni Türk lirası adli para cezasına çevrilmesine, 5237 sayılı Kanun'un 51/1. maddesi uyarınca hapis cezasının ertelenmesine dair (K...........) 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 16.10.2008 tarihli ve 2006/349 esas, 2008/933 sayılı kararı ve dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, 6136 sayılı Kanun'un 15/1. maddesine aykırılık suçundan sanık hakkında hapis cezası ile birlikte öngörülen adli para cezasının suçun işlendiği 21.3.2006 tarih itibariyle 450 yeni Türk lirası olduğu gözetilmeden, bu tarihten sonra yürürlüğe giren ve infaz bakımından da aleyhe sonuç doğuran 5728 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanun'un 15/1. maddesi uyarınca 25 gün karşılığı 500 yeni Türk lirası adli para cezasına çevrilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 4.5.2009 gün ve 24543 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 21.5.2009 gün ve KYB-2009/122566 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

CMK.nun 34/2 ve 232/6. madde ve fıkralarına göre hüküm fıkrasında, verilen karara karşı yasa yollarına başvurma olanağının bulunup bulunmadığı ve başvurma olanağı var ise süresi, mercii ve şekillerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.

İnceleme kosunu hükümde, yasa yoluna müracaat şekillerine yer verilmemesi suretiyle anılan yasa maddelerine aykırılık yapılmıştır. Bu nedenle sanığa yapılan karar tebliği de yöntemine uygun değildir ve karar kesinleşmemiştir. Yerel mahkeme tarafından, sanığa hakkındaki hükme ilişkin yasa yoluna ne şekilde başvurabileceği ve temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği hususları tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmek suretiyle kararın yöntemine uygun olarak yeniden tebliği ve şayet temyiz edilmez ise karar kesinleştirilerek, olağanüstü yasa yolu olan kanun yararına bozma isteminde bulunulması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığının 4.5.2009 gün ve 24543 sayılı istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığınca düzenlenen 21.5.2009 gün ve 122566 sayılı ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görülmediğinden istemin (REDDİNE), dosyanın mahalline gönderilmesinin temini için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 16.7.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu