Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2009/16099 E., 2009/15348 K.

8. Ceza Dairesi 2009/16099 E., 2009/15348 K.
"İçtihat Metni"

Hakkı olmayan yere tecavüz etmek suçundan sanık M.. Y..'in yapılan yargılaması sonucunda hakkında açılan kamu davasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8. maddesi uyarınca durmasına, iddianamede sanığa yüklenen eylemin net bir şekilde açıklanması ve gerektiğinde yeniden kamu davasının açılmasının takdiri için dosyanın Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair (A...) Asliye Ceza Mahkemesinin 30.5.2008 tarihli ve 2008/125-172 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre; sanığın suça konu hangi taşınmaza tecavüz ettiğinin iddianamede açıklanmadığı, bu şekilde düzenlenen bir iddianameye ilişkin olarak mahkemenin yargılama yapmasının, sanığın savunma yapabilmesinin ve mahkemenin hüküm kurmasının mümkün olmayacağından bahisle kamu davasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8. maddesi uyarınca durmasına, iddianamede sanığa yüklenen eylemin net bir şekilde açıklanması ve gerektiğinde yeniden kamu davasının açılmasının takdiri için dosyanın Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair karar verilmiş ise de,

5271 sayılı Kanun'un 223/8. maddesindeki "Soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir." şeklindeki düzenleme karşısında, somut olayda anılan maddedeki şartların gerçekleşmediği, bu nedenle mahkeme tarafından soruşturma dosyasının içerisinde yer alan parsel numarasının sanıktan öğrenilebi1eceği veya mahkeme tarafından yargılama aşamasında araştırılarak elde edilebileceği, iddianamenin kabul edilmesinden sonra yargılama aşamasında ortada gerçekleşmesi gereken herhangi bir şart bulunmazken durma kararı verilip yeniden iddianame tanzimi için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilemeyeceği gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 17.9.2009 gün ve 53337 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 9.10.2009 gün ve KYB-2009/225113 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

5271 sayılı CMK.nun 223/8. maddesindeki "soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere durma kararı verilir" şeklindeki düzenleme ve iddianame içeriği nazara alındığında durma kararı verilemeyeceği, soruşturma ve kovuşturmanın yapılmasına ilişkin gerçekleşmesi gereken herhangi bir şart bulunmadığı, belgelerdeki çelişki ve eksikliklerin yargılama aşamasında mahkeme tarafından giderilebileceği gözetilmeden, "sanığa yüklenen eylemin iddianamede net olarak açıklanmadığı" gerekçesiyle durma kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 17.9.2009 gün ve 53337 sayılı kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay C.Başsavcılığının ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görülmekle A... Asliye Ceza Mahkemesinin 30.5.2008 gün ve 2008/125-172 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi gereğince (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 8.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu