Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2009/13212 E., 2009/11735 K.

8. Ceza Dairesi 2009/13212 E., 2009/11735 K.
"İçtihat Metni"

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan sanık N.. Ö.. hakkında yapılan yargılama sonunda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı maddenin 8. fıkrası uyarınca 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına dair (B...) 3. Çocuk Mahkemesinin 27/11/2008 tarihli ve 2008/472 esas, 2008/1425 sayılı kararı ve dosyası ile ilgili olarak;

Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 24.9.2008 tarihli ve 2008/22700 esas, 2008/14606 sayılı ilamında belirtildiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesinde yer alan "Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir." şeklindeki düzenleme karşısında, sanık hakkında öncelikle suçun sabit olması halinde ceza hükmü kurulması gerektiği nazara alınmadan, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 29.7.2009 gün ve 41885 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 27.8.2009 gün ve KYB-2009/190578 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

CMK.nun 232. maddesinde hüküm fıkrasının içereceği hususlar, 231. maddesinde ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu düzenlenmiştir. İncelemeye konu kararın gerekçesinde sanık N...Ö...'ın suçunun sabit olduğu açıklandığına göre, hüküm fıkrasında CMK.nun 223. ve 232. maddeleri uyarınca verilen hükmün ne olduğunun ve ceza uygulamasının da açıkça yazılması gerektiği gözetilmeden, yasada gösterilen usule uyulmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırı görülmekle;

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 29.7.2009 gün ve 41885 sayılı kanun yararına bozma istemine dayanarak düzenlenen 27.8.2009 gün 2009/190578 sayılı ihbarname içeriği yerinde görülmekle, B.. 3. Çocuk Mahkemesinin 27.11.2008 gün, 2008/472-1425 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA),

müteakip işlemlerin mahallinde icrasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 29.9.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu