Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2009/12395 E., 2009/14756 K.

8. Ceza Dairesi 2009/12395 E., 2009/14756 K.
"İçtihat Metni"

Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silah1a ateş etmek suçundan sanık M... E..'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 170/1-c maddesi gereğince 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair (P...) Asliye Ceza Mahkemesinin 12.4.2006 tarihli ve 2005/181-2006/65 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, sanığın meskun mahal dahilinde kişiler üzerinde korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde "kuru-sıkı" tabanca ile havaya ateş etmek şeklinde kabul edilen eylemi sebebiyle mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 1.6.2006 tarihli ve 2005/2722 esas, 2006/4881 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, silah vasfında bulunmayan "kuru-sıkı" tabanca ile havaya ateş etme eyleminin, 5237 sayılı Kanun'un 170/1-c maddesinde tanımlanan, içinde silah öğesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığından, korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde ateş etme eyleminin oluşmayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 17.6.2009 gün ve 31582 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 3.7.2009 gün ve KYB-2009/163495 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın 7.6.2005 tarihinde "kuru-sıkı" tabir edilen tabanca ile ateş etme biçimindeki eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 170/1-c madde ve fıkrasında tanımlanan, içinde silah ögesi bulunan suç tipine uygun olmadığı, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36. maddesinde düzenlenen ve idari para cezası yaptırımını öngören, gürültüye neden olma suçunu oluşturduğu ve anılan yasanın 18. maddesi gereğince, kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunması hallerinde karar verilebileceği ve 36. maddede bu hususta bir düzenleme olmadığı nazara alındığında, "kuru-sıkı" tabancanın da iadesine karar verilmesi gerekmekle;

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebine dayalı Yargıtay C.Başsavcılığınca düzenlenen ihbarnamede ileri sürülen neden bu itibarla yerinde olduğundan P... Asliye Ceza Mahkemesinin 12.4.2006 gün, 2005/181-2006/65 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca kanun yararına (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sanığın 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/1. madde ve fıkrası gereğince kabahat tarihi dikkate alınarak 50 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına, emanetin 2005/33 sırasında kayıtlı bulunan "kuru-sıkı" tabanca, şarjör, mermi yatağına sıkışmış bir adet patlamamış dolu "9" mm çaplı fişeğin iadesine, dosyanın mahalline gönderilmesinin temini için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 23.11.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu