Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2009/12389 E., 2009/13063 K.

8. Ceza Dairesi 2009/12389 E., 2009/13063 K.
"İçtihat Metni"

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan sanık Ş... Ç...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 170/l-c, 31/3, 62/2. maddeleri uyarınca 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında belirlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 231/8. maddesine göre 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına dair (İ..) 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2.2.2009 tarih, 2005/150 esas, 2009/51 sayılı kararı ve dosyası ile ilgili olarak;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde, sanığın 15- 18 yaş gurubunda olması sebebiyle 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun'un 23. maddesine göre 3 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde denetimi süresinin 5 yıl olarak tespit edilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan

kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 16.6.2009 gün ve 32756 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından 30.6.2009 gün ve 2009/161034 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize tevdii edilmekle incelendi:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

19.12.2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasanın 40. maddesi ile değişik 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23/1-2 madde ve fıkraları uyarınca, sanık hakkında 3 yıl süreyle denetim süresi tedbirine hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, 5 yıl olarak hükmedilmesi,

Yasaya aykırı, kanun yararına bozma istemine dayanan ihbamame içeri- ği bu nedenle yerinde görüldüğünden, İ.... 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2.2.2009 tarih ve 2005/150 esas, 2009/51 karar sayılı hükmünün CMK.nun 309. maddesi uyarınca kanun yararına (BOZULMASINA), hükmün denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin kısmından sanık hakkında "5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına" ibaresi çıkartılarak, yerine "3 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına" ifadesinin eklenmesine, sair hususların aynen bırakılmasına, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 20.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu