Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 8. CEZA DAIRESI (KYB)


8. Ceza Dairesi 2009/10758 E., 2009/13202 K.

8. Ceza Dairesi 2009/10758 E., 2009/13202 K.
"İçtihat Metni"

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a aykırılık suçundan sanık A... D...'in anılan Kanun'un 13/son, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 4, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 72. maddeleri gereğince 120.000.000 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Ç... Asliye Ceza Mahkemesinin 22.6.2000 tarihli ve 1999/702 esas, 2000/302 sayılı ilamını kapsayan adli sicil arşiv kaydının 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2/2. maddesi uyarınca silinmesine dair (Ç....) 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.7.2008 tarihli ve 2008/295 değişik iş sayılı kararı ve dosyası ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun geçici 2. maddesinin, suç tarihi itibarıyla aynı Kanun'un yürürlük tarihinden önceki kayıtların silinmesine ilişkin koşulları düzenlemiş olduğundan, adı geçenin mahkumiyetine konu kaydın da bu kapsamda olduğu, dolayısıyla mülga 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 8. maddesinde belirtilen şartlar oluştuğunda, silinmesi mümkün suçlara ilişkin adli sicil kayıtlarının mahkemelerce verilen silme kararlarına istinaden veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından adli sicil kaydından çıkartıldığı, madde metinlerinde "affa uğramış olsalar bile" ibaresi bulunan, başta Anayasanın 76. maddesi ile özel kanunlarda (2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nun 11. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 7. maddesi vb. gibi) sayılan suç ve cezaların ise 5352 sayılı Kanun'un 10. maddesine istinaden, istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alındığı, aynı Kanun'un 12. maddesinde sayılan şartlar dışında silinmesine yasal olanak bulunmadığı, bu bağlamda; adı geçenin silmeye konu suçunun, 6136 sayılı Kanun'da sayılan suçlardan olması sebebiyle bahse konu kaydın mevzuat gereği adli sicil kaydından çıkartılarak arşiv kaydına alındığı ve arşiv kaydının da silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 10.6.2009 gün ve 30460 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığından 24.6.2009 gün ve KYB/2009-154748 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yürürlükten kaldırılan 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 8. ve 9., 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2. ve 6136 sayılı Kanunun 7. maddesi hükümleri karşısında, hükümlünün 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin adli sicil arşiv kaydının silinmesine karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 10.6.2009 gün ve 30460 sayılı kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay C.Başsavcılığının ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görülmekle Ç.... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.7.2008 gün ve 2008/295 Değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi gereğince (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 21.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu