Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI (KYB)


7. Ceza Dairesi 2009/11354 E., 2009/11453 K.

7. Ceza Dairesi 2009/11354 E., 2009/11453 K.
"İçtihat Metni"

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 26/1-j maddesine aykırılıktan İ... D...'in 300,00 yeni Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılmasına dair Kırıkkale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 27.10.2008 tarihli ve A-422310 sayılı ceza tutanağına yönelik başvurunun reddine ilişkin K...1. Sulh Ceza Mahkemesinin 12/01/2009 tarihli ve 2008/729-729 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 13.05.2009 gün ve 28138 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 01.06.2009 gün ve KYB. 2009-130025 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, muteriz hakkında terminal dışında yolcu indirip bindirmekten dolayı ceza tutanağı düzenlenmiş ise de, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünün 17/12/2007 tarihli, 39390 ve 16/12/2008 tarihli, 15135 sayılı yazıları ile Kırıkkale Valiliği veya Kırıkkale Belediye Başkanlığınca muterize terminalde bir yer gösterilmemesi sebebiyle, yolcu indirme ve bindirme konusunda bir yer gösterilene kadar terminal şartının aranmaması hususunun bahsi geçen Kurumlara bildirildiğinin anlaşılması karşısında, idari para cezasının usulüne uygun olmadığı gözetilmeden itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Muteriz hakkında, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26/j maddesi gereğince terminal haricinde yolcu almaktan trafik görevlileri tarafından idari para cezası verilmiş olup; 4.3.2005 tarihinde verilen 4.3.2010 tarihine kadar geçerli olan Y türü yolcu taşımacılığı yetki belgesine dayanarak Ankara-Kırıkkale arasında yolcu taşımacılığı yapan muterize 2007 yılında tamamlanan Kırıkkale şehirlerarası terminal binasından Kırıkkale valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından yer tahsis edilmediği cihetle, Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozmaya dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden K.. 1.Sulh Ceza Mahkemesinin 12.1.2009 gün ve 2008/729 sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, dosya içeriğine göre kabahatin unsurları oluşmadığından 27.10.2008 günlü idari yaptırım kararının kaldırılmasına, 22.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu