Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI (KYB)


7. Ceza Dairesi 2008/19264 E., 2011/21433 K.

7. Ceza Dairesi 2008/19264 E., 2011/21433 K.
ARŞİV SİLME 1918 KAÇAKÇILIK-ANAYASA 76 SİLİNEMEZ
"İçtihat Metni"

Teşekkül oluşturmak suretiyle ticari amaçla gümrük kaçakçılığı yapmak suçundan sanık F... B...'un, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'un 27/2-3, 33/son maddeleri gereğince 137.061.988,80 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesinin 19.12.1991 tarihli ve 1991/18 esas, 1991/161 sayılı kararının infazını müteakip, hükümlünün 22.09.2008 tarihli dilekçesi ile yaptığı arşiv kaydının silinmesi talebinin kabulü ile 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun geçici 2.maddesi uyarınca arşiv kaydının silinmesine ilişkin Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.10.2008 tarihli ve 2008/490 değişik iş sayılı ek kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 27.11.2008 gün ve 60140 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 22.12.2008 gün ve KYB. 2008-261940 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

5252 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun geçici 2.maddesi 2.fıkrasında "Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir." şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın eyleminin Anayasanın 76.maddesi kapsamında kaldığı ve 5352 sayılı Kanunun geçici 2.maddesinin 2.fıkrası uyarınca mahkumiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.10.2008 gün ve 2008/490 değişik iş sayılı kararının CMK.nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 24.11.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu