Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI (KYB)


7. Ceza Dairesi 2008/17640 E., 2011/21519 K.

7. Ceza Dairesi 2008/17640 E., 2011/21519 K.
İDDİANAME İADESİ -ÖN ÖDEME TEBLİĞ EDİLMEDEN DAVA AÇILMASI İADE SEBEBİ 5271 CMK 174/1-C
"İçtihat Metni"

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan şüpheli M... A…

… hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 30.07.2008 tarihli ve 2007/5794 soruşturma 2008/4909 - 2481 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170.maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı kanunun 174.maddesi gereğince iadesine dair Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.08.2008 tarihli ve 2008/421 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.08.2008 tarihli ve 2008/991 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 23.10.2008 gün ve 53553 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 19.11.2008 gün ve KYB. 2008-229294 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 27.12.2005 tarihli ve 2005/16219 - 12658 sayılı benzer bir ilamında da belirtildiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170/3.maddesinde, iddianamede nelerin gösterileceği, aynı kanunun 174/1.maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, önödeme ihtaratı yapılabilmesi için öncelikle tebligat parçasının tercümesi yapılarak Kuveyt Devletine gönderildiği, ancak şüphelinin kayıtlı adreste bulunamaması nedeniyle tebligatın iade edildiği, ardından yakalama emrinin çıkartıldığı, anılan kanunun 253.maddesinin 6.fıkrasında "Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma yada başka bir nedenle mağdura suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanuni temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır." hükmünde de belirtildiği gibi soruşturmanın sonuçlandırılması gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

5271 sayılı kanunun 170.maddesinde, iddianamede bulunması gereken hususların neler olacağının gösterildiği, aynı kanunun 174/1.maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceği belirtilmiştir.

5271 sayılı Ceza muhakemesi kanununun iddianamenin iadesini düzenleyen 174/1.maddesinde; üç iade nedeni öngörülmüştür.

1-İddianamede, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170.maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen hususların gösterilmemesi,

2-İddianamenin, suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenmesi,

3-Önödeme yada uzlaşma yoluyla çözümlenecek bir suç olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde, iddianamenin önödeme yada uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenmesi,

Bu hallerden, birinin gerçekleşmiş olması durumunda, davanın açıldığı görevli ve yetkili mahkeme iddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verir.

Somut olayda; önödeme önerisinin şüpheliye tebliğ edilmeden iddianamenin düzenlenmesi nedeniyle Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin iadesine karar verildiği, bu karara karşı yapılan itiraz üzerine mercii Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince iade nedeni yerinde görülerek itirazın reddine karar verilmiştir.

5271 sayılı CMK.nun 174/1-c maddesi uyarınca, önödeme önerisi tebliğ edilmeden iddianamenin düzenlenmesini iade sebebi olarak kabul etmesi nedeniyle; itirazın reddine ilişkin karar usul ve yasaya uygun bulunduğundan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerinde görülmeyen kanun yararına bozma istemini içerir ihbarnamesinin REDDİNE, 03.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu