Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI (KYB)


7. Ceza Dairesi 2008/1272 E., 2011/15795 K.

7. Ceza Dairesi 2008/1272 E., 2011/15795 K.
İdari para cezasının miktarı itibarıyla Kanun Yararına Bozma yoluna gidilmediği.
"İçtihat Metni"

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı davranmaktan H…

… K…

… hakkında Afyonkarahisar Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün 01.09.2006 tarihli ve 757844 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 49,00 Yeni Türk Lirası idari para cezasının iptaline ilişkin talebin reddine dair AFYONKARAHİSAR Sulh Ceza Mahkemesinin 21.09.2007 tarihli ve 2007/271 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 14.12.2007 gün ve 64387 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 15.01.2008 gün ve KYB. 2007-294068 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, muterizin İstanbul ilinde ikamet edip, Afyon iline hayatında hiç gitmediğini belirterek, mahkemece idari para cezası karar tutanağında aracın plakası, rengi, markası ve modeline ilişkin bilgilerin yer alması gerekçesiyle itirazının reddine karar verildiğini, oysa emniyet kayıtlarında bu bilgilerin zaten bulunduğunu ileri sürmüş olması karşısında, idari para cezasının gıyapta verildiği, bu nedenle tutanakta araç sahibi ve sürücüsüne ait bilgilerin mevcut olmamasının doğal olduğu, plakası, markası ve renginin yazılmasının da mümkün bulunduğu, ancak aracın modelinin 2004 yılı olarak yazılmasının tutanak görevlisi tarafından dosyasına bakılmak suretiyle tespit edilebileceği cihetle, muterizin itirazının yerinde olduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar vermesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

26.10.1932 gün ve 29/12 sayılı İçtihadı Birleştirme kararında açıklandığı üzere, yerel mahkemelerce verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleşen hükümlerde çok ciddi boyutlara ulaşan yargılama hukuku ile maddi hukuk kurallarına aykırılık halinde olağanüstü bir yasa yolu olan kanun yararına bozma yoluna başvurulması mümkündür.

İncelenen dosyada; idari para cezası miktarının yukarıda anılan ölçüler içerisinde değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 13.07.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu