Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI (KYB)


7. Ceza Dairesi 2007/14227 E., 2010/6152 K.

7. Ceza Dairesi 2007/14227 E., 2010/6152 K.
"İçtihat Metni"

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye aykırı davranmak suçundan sanık M.. D..'ye, anılan Kararnamenin 61/c maddesi yollamasıyla 61/A-c, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59/2. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 10 ay iş yerinin kapatılmasına, 10 ay süreyle ticaretten men edilmesine dair, A... Asliye Ceza Mahkemesinin 29.03.2007 tarihli ve 2006/228 esas, 2007/72 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 25.09.2007 gün ve 48256 sayılı Kanun Yararına Bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 18.10.2007 gün ve K.Y.B. 2007/203195 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu;

Mezkür ihbarnamede;

556 sayılı Kararnamenin 71/1. maddesinde yer alan "Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hakimli olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler." şeklindeki düzenleme nedeniyle, İhtisas Mahkemeleri ile ilgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 24.03.2005 gün ve 188 sayılı kararıyla,

".....

5- Fikri Ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri Konusunda;

I- İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulup faaliyete geçirilen fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerinin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması, 555 sayılı Coğrafi işaretlerin Korunması, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamelerinden kaynaklanan ceza davaları için ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine ve yargı çevrelerinin de kuruldukları yer mülki hudutları olarak tespit edilmesine,

II- Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi kurulmayan yerlerde, yukarıda zikredilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerden kaynaklanan; ceza davaları için;

1- Bir asliye ceza mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin,

2- İki asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye ceza mahkemesinin

3- İkiden fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye ceza

mahkemesinin, yetkilendirilmesine,

İlgili mahkemelerin yargı çevrelerinin ise adli yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsayacak şekilde belirlenmesine, karar verilmiştir."

Biçimindeki düzenleme gereğince görevli mahkemenin Rize Asliye Ceza Mahkemesi olduğu cihetle, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesinde isabet görülmemiş ve CMUK.nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden A... Asliye Ceza Mahkemesinin 29.03.2007 gün ve 2006/228 esas 2006/72 karar sayılı kararının CMK.nun 309/4-b maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına 28.04.2010 günü oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu