Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. CEZA DAIRESI (KYB)

6. Ceza Dairesi         2021/24181 E.  ,  2021/20206 K.SANIĞIN ASKERLIĞE ELVERIŞSIZDIR RAPORUNDA UYUM BOZUKLUĞU TEŞHISI KONULDUĞU TCK NUN MADDESI ANLAMINDA ADLI TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINARAK SANIĞIN HUKUKI DURUMUNUN BELIRLENMESI GEREKTIĞINDEN YARGILAMANIN YENILENMESI TALEBININ REDDINE ILIŞKIN EK KARARA KARŞI ITIRAZIN REDDINE DAIR MERCII KARARINA YÖNELIK KYB TALEBININ KABULÜNE ILIŞKIN ILAM.TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 32TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 149
"İçtihat Metni"Nitelikli yağma suçundan sanık E. G.ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 149/1-a-h maddesi gereğince 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/09/2006 tarihli ve 2006/145 esas, 2006/350 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, hükümlü tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/11/2020 tarihli ve 2006/145 esas, 2006/350 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine dair İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/11/2020 tarihli ve 2020/1467 değişik iş sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 13.07.2021 gün ve 94660652-105-34-3538-2021-Kyb sayılı yazısı ile kanun yararına bozma ihbarında bulunulduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.09.2021 gün ve 2021-94568 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderildiği, MEZKUR İHBARNAMEDE; Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 03/02/2020 tarihli ve 2019/8144 esas, 2020/2028 karar sayılı ilamında, "Sanığın 24/02/2015 tarihli duruşmada, psikolojik rahatsızlığının olması nedeniyle askerden elverişsizlik raporu aldığı şeklinde beyanda bulunması ve temyiz dilekçesi ekinde sunulan askeri hastaneden alınan 14/07/2014 tarihli Sağlık Raporunda “sık tekrarlayan uyum bozukluğu tanısıyla askerliğe elverişli değildir” tanısı konulması karşısında, suç tarihi itibariyle TCK'nın 32. maddesi uyarınca “akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı” konusunda, yöntemince sağlık kurulu raporu alınarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,..." şeklinde yer alan açıklamalar nazara alındığında, Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/09/2006 tarihli kararının kesinleşmesini müteakip, hükümlünün yargılamanın yenilenmesine dair dilekçesine ek olarak ibraz ettiği İzmit Asker Hastanesince tanzim edilen 09/12/2004 tarihli raporda hükümlünün "antisosyal kişilik bozukluğu" tanısı bulunduğunun tespit edildiği ve mahkemesince yapılan yargılama aşamasında da anılan hususun ileri sürülmediğinin anlaşılması karşısında, hüküm tarihinde mahkemesince bilinmeyen ve sonradan ortaya çıkan bu durum nedeniyle, hükümlünün 5237 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamadığının veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığının Adli Tıp Kurumunca tespiti lüzumunun bulunması gerektiğinden bahisle, yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüne karar verilerek bu yönde rapor alındıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmüş olduğundan KABULÜ ile İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/11/2020 tarihli ve 2020/1467 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi gereğince BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 22/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu