Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. CEZA DAIRESI (KYB)

6. Ceza Dairesi         2021/12991 E.  ,  2021/10141 K.HAGB KARARININ HÜKÜMLÜYE CMK 35/3 UYARINCA CEZAEVI TARAFINDA "OKUNUP ANLATILMAK "SURETIYLE TEBLIĞ EDLMEMESI NEDENIYLE USULEN KESINLEŞMEDIĞI , BÖYLECE DENETIM SÜRESININ BAŞLAMAYACAĞI VE DENETIM SÜRESI IÇINDE KASITLI SUÇ IŞLENDIĞI GEREKÇESIYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASINA KARAR VERILEMEYECEĞINE DAIR ILAM. TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 52TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 151
"İçtihat Metni"Mala zarar verme suçundan sanık Ş. T.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151/1, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 2.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Akçakale Asliye Ceza Mahkemesinin 29/05/2012 tarihli ve 2010/12 esas, 2012/610 sayılı kararının 20/11/2012 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde 27/08/2014 tarihinde işlediği kasıtlı suçtan mahkum olduğunun ihbar edilmesi üzerine hükmün açıklanmasına, sanığın 5237 sayılı Kanun'un 151/1, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 2.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Akçakale 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 02/06/2015 tarihli ve 2015/101 esas, 2015/307 sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 27.10.2020 gün ve 94660652-105-63-8364-2020-Kyb sayılı yazısı ile kanun yararına bozma ihbarında bulunulduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.11.2020 gün ve 2020/96880 sayılı kanun yararına bozma talebi ile Dairemize gönderildiği,
MEZKUR İHBARNAMEDE; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 35/3. maddesi gereğince “ilgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar kendisine okunup anlatılır” düzenlemesi karşısında Akçakale Asliye Ceza Mahkemesinin 29/05/2012 tarihli ve 2010/12 esas, 2012/610 sayılı kararının, tebliğ tarihinde cezaevinde bulunan hükümlüye, 5271 sayılı Kanun'un 35/3. maddesine uygun olarak “okunup anlatılmak suretiyle” tebliğ edilmesi gerekirken, sadece tebliğ yapıldığına dair ibare yazılmak suretiyle yapılan tebligatın usulsüz olduğu cihetle, esasen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleşmediği ve denetim süresinin başlamadığı, dolayısıyla denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlediği gerekçesiyle açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanamayacağı gözetilmeksizin, yazılı şekilde sanığın mahkûmiyetine karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Sanık hakkında Akçakale 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 29.05.2012 tarih, 2010/12 Esas ve 2012/610 Karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararının 20.11.2012 tarihinde kesinleştiği ve sanığın denetim süresi içerisinde işlediği kasıtlı suç sebebiyle yapılan yargılama sonucu anılan mahkeme kararının açıklanmasına karar verildiği anlaşılmakta ise de; dosya içeriğinden sanığa tebligatın 5271 sayılı CMK'nın 35/3. maddesine uygun olarak ilgili karar kendisine okunup anlatılmak suretiyle tebliğ edilmediği anlaşılmakla, usulsüz tebligat yapılarak kararın kesinleştirildiği anlaşılmakla hükmün açıklanması için gerekli şartların oluşmadığı gözetilmeden mala zarar verme suçundan hükmün açıklanmasına karar verilmesi nedeniyle kanun ./..
 
yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden KABULÜ ile, sanık Ş. T. hakkında mala zarar verme suçu yönünden Akçakale 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 02/06/2015 tarihli ve 2015/101 esas, 2015/307 karar sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (b) bendi uyarınca sonraki işlemlerin yerel mahkemece yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu