Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. CEZA DAIRESI (KYB)

6. Ceza Dairesi         2021/11335 E.  ,  2021/10144 K.HIRSIZLIK KONUSU EŞYAYA ZARAR VERILMESI HALINDE AYRICA MALA ZARAR VERMEDEN SANIĞIN CEZALANDIRILAMAYACAĞINA ILIŞKIN ILAM . TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 52TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 31TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 35TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 151
"İçtihat Metni"Mala zarar verme suçundan suça sürüklenen çocuk H. A.'nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151/1, 35/1, 31/3, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Mardin Çocuk Mahkemesinin 15/12/2015 tarihli ve 2015/136 esas, 2015/277 sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 07.10.2020 gün ve 94660652-105-47-10295-2020-Kyb sayılı yazısı ile kanun yararına bozma ihbarında bulunulduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27.10.2020 gün ve 2020/90005 sayılı kanun yararına bozma talebi ile Dairemize gönderildiği,
MEZKUR İHBARNAMEDE; Dosya kapsamına göre, suça sürüklenen çocuk H.'ın mağdura ait inşaat halindeki binadan suça konu kabloları çalmaya teşebbüs etmesi şeklinde gercekleşen olay nedeniyle, suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçu yanında ayrıca mala zarar verme suçundan da mahkumiyetine de karar verilmiş ise de, hırsızlık kastının suça konu eşyanın mülkiyetine yönelik olduğu, söz konusu eşyaya zarar verilmesine yönelik eylemin ayrıca cezalandırılamayacağı gözetilmeden, mala zarar verme suçundan açılan kamu davasından beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Mala zarar verme suçunun konusunun hırsızlık suçunun konusu ile aynı olduğunun anlaşılması karşısında, mala zarar verme suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, suça sürüklenen çocuğun beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden KABULÜ ile, suça sürüklenen çocuk H. A. hakkında mala zarar verme suçu yönünden Mardin Çocuk Mahkemesinin 15/12/2015 tarihli ve 2015/136 esas, 2015/277 karar sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (d) bendinin verdiği yetkiyle, unsurları oluşmayan mala zarar verme suçundan suça sürüklenen çocuk H. A.'nın BERAATİNE, tayin olunan cezanın çektirilmemesine, 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu