Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. CEZA DAIRESI (KYB)


6. Ceza Dairesi 2008/6782 E., 2011/45538 K.

6. Ceza Dairesi 2008/6782 E., 2011/45538 K.
LEHE KANUN UYGULAMASI-DURUŞMA AÇILIP AÇILMAMASI KRİTERLERİ
"İçtihat Metni"

Hırsızlık ve hırsızlık malını bilerek satın almak suçundan sanıklar F... A..., B... A... ve T... Ö...'in 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 493/1, 522, 81/2-3, 40, 512/1. maddeleri gereğince 3 yıl, 7 ay, 7 gün ile 1 ay ve 1 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, BURSA 9.Asliye Ceza Mahkemesinin 30/12/2002 gün ve 2002/711 esas, 2002/996 sayılı kararının infazı sırasında, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun lehe hükümlerinin uygulanması talebi üzerine, sanık F... A...'ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/l-b maddesi uyarınca 2 yıl, sanık B... A...'ın anılan Kanunu'nun 142/1 -b, maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık T... Ö... yönünden önceki hükümlerin aynen infazına dair, aynı Mahkemenin 28/07/2005 gün ve 2002/711-996sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 15.2.2008 gün ve 2007/9998 sayılı kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 13.03.2008 gün ve KYB/2008/048009 sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası 27.3.2008 tarihinde Dairemize gönderilmekle incelendi:

Anılan yazıda;

"Dosya kapsamına göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7/2, 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 9/3.maddesindeki "Lehe olan hüküm önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir." şeklindeki düzenleme ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 27/12/2005 tarihli ve 2005/162-173 sayılı Kararına nazaran, lehe yasanın saptanıp uygulanması, herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmasını,kanıt toplanmasını, takdir hakkının kullanılmasını gerektiriyorsa yada cezanın kişiselleştirilmesine ilişkin bir hükmün uygulanması olanağı sonraki yasa ile doğmuşsa, hükümde değişiklik yargılamasının duruşmalı yapılmasının zorunlu olduğu gözetilmeden evrak üzerinde karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması" Dairemizden istenilmiştir.

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı ve incelenen dosya içeriğine göre;

1 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlülerle ilgili olarak lehe yasanın saptanmasında izlenecek yöntemi belirleyen ve bu konuda özel düzenleme içeren 5252 sayılı yasanın 9.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Görüldüğü üzere kesin yargı haline gelmiş bir hükümde sonradan yürürlüğe giren lehe hükümler içeren yasaya dayalı bulunan değişiklik yargılamasında her iki yasanın ilgili hükümleri, önceki hükümde sabit kabul edilen olaya uygulanmak suretiyle belirlenir. Bu belirlemede herhangi bir inceleme, araştırma kanıt tartışması ve takdir hakkının kullanılması gerekmediği; 1) eylemin suç olmaktan çıkarılması, 2) ceza sorumluluğunun kaldırılması, 3)önceki hükümde belirleme cezanın bir değerlendirmeye ve takdiri getirmemesi gibi hallerde evrak üzerinde, aykırı hallerde duruşma açılarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. Hal böyle olunca hükümlü T... Ö... hakkında hırsızlık malı satın alma suçu ile ilgili 765 sayılı TCK'nun 512/1, 81/2-3 maddelerine göre verilen 1 ay 1 gün hapis cezasının, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nun 165.maddesindeki temel ceza karşısında, 765 sayılı TCK'nun daha lehte olduğundan mahkemece duruşma açılmadan karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hükümlü T... Ö...'e yönelik kanun yararına bozma isteminin bu kısmının REDDİNE,

Hükümlüler F... A... ve B... A... hakkında kanun yararına bozma istemine yönelik incelemeye gelince;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 27.12.2005 tarih, 2005/3-162-173 ve 11.07.2006 tarih,2006/5-182/182 sayılı kararları ve Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre: seçenek yaptırımların ya da cezanın kişiselleştirilmesini gerektiren hallerde duruşma açılarak karar verilmesi gerektiğinin dikkate alınmadan hüküm kurulduğu anlaşıldığından; kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar yazısı, incelenen dosya içeriğine göre bu kısmı yerinde görüldüğünden kabulü ile hırsızlık suçundan hükümlüler F... A... ve B... A... hakkında Bursa 9.Asliye Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 28.07.2005 gün 2002/711-996 sayılı kararın 5271 sayılı CMK'nun 309.maddesi gereğince BOZULMASINA, 5271 sayılı CMK'nun 309/4-b.maddesine göre gereğinin mahkemesince yapılmasına, 14.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu