Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. CEZA DAIRESI (KYB)


6. Ceza Dairesi 2007/19214 E., 2009/13114 K.

6. Ceza Dairesi 2007/19214 E., 2009/13114 K.
"İçtihat Metni"

Gece vakti birden fazla kişi tarafından birlikte silâhlı yağma yapmak suçundan sanık M.. K...'nun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 149/1-a, c, h maddesi gereğince 10 sene hapis cezası ile cezalandırılmasına ve aynı Kanun'un 53/1-a, b, d, e maddesinde yazılı haklardan yoksun bırakılmasına dair, A... 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/03/2006 tarihli ve 2005/26 esas, 2006/138 sayılı kararını müteakip, aynı sanık ve aynı eylem hakkında açılan davadan adı geçen sanığın beraatına ilişkin, A... 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/5/2007 tarihli ve 2007/118-125 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 31/08/2007 gün ve 44475 sayılı kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay C.Başsavcılığının 24/09/2007 gün ve 2007/181721 sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası 28/09/2007 tarihinde Dairemize gönderilmekle incelendi:

Anılan Yazıda;

(5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/7. maddesinde "Aynı fıil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir." hükmünün yer aldığı, dosya kapsamına göre sanık M.. K...'nun 04/ 11 /2004 tarihinde, Y.. Ç..' a yönelik silâhlı gasp suçundan A.. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26/01/2005 tarihli ve 2005/1865 hazırlık, 2005/162 sayılı iddianame ile açılan davanın yapılan yargılaması sonunda, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 149/1-a, c, h maddesi gereğince 10 sene hapis cezası ile cezalandırılmasına ve aynı Kanun'un 53/1-a, b, d, e maddesinde yazılı haklardan yoksun bırakılmasına dair, A... 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/03/2006 tarihli ve 2005/26 esas, 2006/138 sayılı kararına karşı yapılan temyiz talebi üzerine, anılan kararın Yargıtay 6. Ceza Dairesinin l2/02/2007 tarihli ve 2006/12675 esas, 2007/1087 sayılı ilâmıyla onanmasına karar verilmesinden sonra, aynı sanığın aynı eylemi sebebiyle A.. Cumhuriyet Başsavcılığının 12/04/2007 tarihli ve 2004/113070 soruşturma, 2007/635 sayılı iddianamesi ile açılan mükerrer davanın, 5271 sayılı Kanun'un 223/7. maddesi gereğince reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olmasında isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 sayılı CMK’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması) Dairemizden istenilmiştir.

TÜ R K M İ L L E T İ A D I N A

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gönderme yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden kabulü ile yağma suçundan sanık M... K... hakkında A....7. Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilip kesinleşen 10.05.2007 gün ve 2007/118-125 sayılı kararın 5271 sayılı CMK’nın 309.maddesi gereğince BOZULMASINA, 12.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu