Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2022/640 E.  ,  2022/4448 K.EKSIK SORUŞTURMA NEDENIYLE TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) HAKARET
"İçtihat Metni"Hakaret, tehdit ve görevi kötüye kullanma suçlarından şüpheli zabıt katibi hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Kaş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 04/12/2020 tarihli ve 2020/3706 soruşturma, 2020/2555 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin merci Elmalı Sulh Ceza Hâkimliğinin 23/06/2021 tarihli ve 2020/1560 Değişik iş sayılı Kararının;5271 sayılı Kanun’un 160. maddesi uyarınca, Cumhuriyet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaması gerektiği, aynı Kanun’un 170/2. maddesi gereğince yapacağı değerlendirme sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağı, aksi halde ise anılan Kanun’un 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vereceği, buna karşın Cumhuriyet savcısının 5271 sayılı Kanun’un kendisine yüklediği soruşturma görevini yerine getirmediği, ortada yasaya uygun bir soruşturmanın bulunmadığı durumda, anılan Kanun’un 173/3. maddesindeki koşullar oluşmadığından, itirazı inceleyen mercin Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabulüne karar verebileceği yönündeki açıklamalar karşısında,Dosya kapsamına göre, müştekinin 04/12/2020 havale tarihli şikayet dilekçesi ile, 03/12/2020 tarihinde Kaş Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/437 esasına kayden görülen kamu davasına müşteki taraf olarak katıldığını, şüpheli zabıt katibi Ş.'nın kendisine diğer müştekinin nerede olduğunu sorduğunu, bağırarak "ara gelsin çabuk ne demek Antalyada" dediğini, yaklaşık 1 dakika sonra yeniden bağırarak "biraz evvel meşguldü tekrar ara, çabuk ol" dediğini, duruşma esnasında "ne gülüyorsunuz terbiyesizler" şeklinde sözler söylediğini, duruşma sonrasında da adliye polislerine kendisi hakkında şikayetçi olarak 2 saate yakın karakolda bekletildiğini ve yaşanan tüm sürece Y. D.'ın tanıklık edeceğini beyan etmesi karşısında, Y. D. isimli kişinin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek olaya ilişkin tanık sıfatıyla beyanının alınması, müştekinin hürriyetinden yoksun bırakılmasına ilişkin iddialar bakımından polis memurları hakkında yürütüldüğü belirtilen Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/3705 sayılı soruşturma dosyasının getirtilerek incelenmesi ile dosya durumunun müşteki beyanını doğrular nitelikte olup olmadığının ortaya konulup sonucuna göre şüphelinin hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği cihetle, eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi nedeniyle, soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 17/11/2021 gün ve 94660652-105-07-18907-2021-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Elmalı Sulh Ceza Hâkimliğince verilen 23/06/2021 tarihli ve 2020/1560 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 28/04/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu