Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2022/2138 E.  ,  2022/9299 K.MÜVEKKILLERINE ATI DAVAYI TAKIP EDEN SANIKLARIN DURUŞMAYA KATILMAYARAK DOSYANIN IŞLEMDEN KALDIRILASINA SEBEBIYET VERMELERI NEDENIYLE VERILEN BOZMATÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
"İçtihat Metni"Görevi kötüye kullanma suçundan sanıklar A. Ö. ve H. İ. Ö. haklarında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair Karaman Ağır Ceza Mahkemesinin 16/06/2021 tarihli ve 2021/160 esas, 2021/349 sayılı Kararının;Dosya kapsamına göre, Konya Barosunda kayıtlı avukat olan sanıkların davacı vekili sıfatıyla, Ermenek Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/318-319 esaslarına kayden görülen ortaklığın giderilmesi davalarında 09/07/2007 tarihli duruşmaya yasal mazeret bildirmeksizin katılmayarak, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 409/1. maddesi uyarınca dosyaların işlemden kaldırılmasına dair kararların verilmesine neden oldukları iddiası ile başlatılan soruşturma sonucunda toplanan mevcut delillerin son soruşturmanın açılması için yeterli olduğu, delillerin takdir ve değerlendirmesinin de davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 18/01/2022 gün ve 94660652-105-70-19687-2021-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Zamanaşımı hükümlerinin davayı görecek mahkemece değerlendirilmesi gerektiği gözetilerek yapılan incelemede;Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Karaman Ağır Ceza Mahkemesince verilen 16/06/2021 tarihli ve 2021/160 esas, 2021/349 sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 07/07/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu