Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI (KYB)

5. Ceza Dairesi         2022/132 E.  ,  2022/4447 K.ALACAKLININ BAŞLATTIĞI ICRA TAKIBI SONRASINDA, BORÇLU TARAFINDAN AÇILAN MENFI TESPIT DAVASININ KABULÜ ILE TAKIN DURUŞMASINA KARAR VERILMESINE RAĞMEN ALACAKLI TARAFINDAN ICRA TAKIBINE DEVAM EDILMESI
"İçtihat Metni"Görevi kötüye kullanma suçundan sanık H. G. hakkında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/01/2021 tarihli ve 2020/247 esas, 2021/3 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/02/2021 tarihli ve 2021/278 Değişik iş sayılı Kararının;Dosya kapsamına göre, Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/01/2021 tarihli kararı ile sanığın hukuka aykırı kabul edilecek eyleminin kovuşturmayı gerektirir bir suçu oluşturmadığından bahisle son soruşturmanın açılmamasına karar verilmiş ise de; alacaklı Kemal Gülmez vekili sıfatıyla, borçlu müştekiler hakkında Tavşanlı İcra Müdürlüğünün 2015/348 sayılı dosyası üzerinden başlattığı icra takibinde, davacı (borçlu) şikayetçi şirketin aynı yer 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/761 esasına kayden açtığı menfi tespit davasının yargılanması sonunda 19/04/2018 tarih ve 2018/186 sayı ile davanın kabulü ile davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine dair verilen karar gereğince takibin durduğunu bildiği halde, 2015/348 sayılı icra takip dosyasında 10/10/2018 tarihinde, müşteki şirketin alacaklı sıfatıyla, İstanbul 25. İcra Müdürlüğünün 2018/31638 sayılı dosyası üzerinden başlattığı icra takibine ilişkin olarak haciz talebinde bulunarak müştekinin zararına neden olduğu iddiası ile başlatılan soruşturma sonucunda toplanan mevcut delillerin son soruşturmanın açılması için yeterli olduğu, delillerin takdir ve değerlendirilmesinin de son soruşturma aşamasında davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 09/11/2021 gün ve 94660652-105-43-9060-2021-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:Dosya kapsamına nazaran Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 12/02/2021 tarihli ve 2021/278 Değişik iş sayılı Kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından, bu karara yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 28/04/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu